Forskningsprosjekt:

enabling Zero Emission passenger Vessel Services (ZEVS)

ZEVS skal søker å frembringe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i innfasingen av grønne båtsamband.

Det finnes rundt 100 båtsamband i Norge. Grunnet dieseldrift og lavt passasjergrunnlag er båtene regnet blant de dyreste og mest forurensende transportmidlene i kollektivtrafikken.

Regjeringens ferske Klimaplan for 2021–2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter – der det ligger til rette for det – innen 2025, og legger opp til å støtte fylkeskommunene for å gi de handlingsrom til å prioritere lav- og nullslippsløsninger. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre kostnadseffektiv drift samt å begrense eventuelle ulemper for passasjerene.

Forskningsprosjektet enabling Zero Emission passenger Vessel Services (ZEVS) søker å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i innfasingen av grønne båtsamband.

Formål

ZEVS vil utarbeide en oversikt over tekniske muligheter og tiltakskostnader for nullutslipp for det enkelte samband, noe som vil hjelpe myndighetene i å kartlegge hvor nullutslippsløsninger er egnet og hvordan kostnader ved nullutslippskriterier fordeler seg mellom fylkene. Denne oversikten vil lages på bakgrunn av verktøyer for energi/utslippsberegning, kostnadsoptimering av infrastruktur og transporttilbudet og visualisering av resultatene som vil utvikles av prosjektet, og som vil gjøres åpent tilgjengelig.

ZEVS vil også lage en håndbok for å hjelpe fylkeskommunene med å finne kostnadseffektive anbudsprosesser og forretningsmodeller for å begrense merkostnadene ved nullutslipp.

Om prosjektet

ZEVS startet i februar 2021 og er planlagt avsluttet ved utløpet av 2024.

Prosjektet omfatter 6 arbeidspakker, samt en PhD-student og en midlertidig forskerstilling ved Norges naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt og er et samarbeid mellom Institutt for energiteknikk, NTNU og Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Prosjektet omfatter 13 brukerpartnere fra offentlig sektor og industrien: Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kystverket; Sjøfartsdirektoratet; Miljødirektoratet; Viken, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland Fylkeskommune; Ruter; Skyss/Kringom; Brødrene Aa as; Statkraft energi as; og Westcon power and automation as.

Resultater fra prosjektet

Enabling Zero emission passenger Vessel services

Cost-effektive planning and abatement costs of battery electrik passenger vessel services

Optimal Route to Battery Electric High-Speed Vessel Services

Optimal Planning of an Urban Ferry Service Operated with Zero Emission Technology

Revidert modell til beregning av ferjekriteriet i inntektssystemet for fylkeskommunene (toi.no)


Nyhetssak

Beste masteroppgave 2022

Mastergradsstudentene Håkon Havre, Ulrik Lien og Mattias Ness ble den 8. februar tildelt The Norwegian Operations Soceity (NORS) sin pris for beste masteroppgave for 2022. De tre studentene er tilknyttet ZEVS. Oppgaven utvikler et optimeringsbasert verktøy for planlegging av hurtigbåtsamband operert av batteri-elektriske fartøy. Modellen er benyttet til optimal planlegging av et eksisterende samband i Florø. Oppgaven gir et viktig bidrag til ZEVS sin arbeidspakke 4 gjennom å vise hvilken betydning rute- og frekvensvalg kan ha for å muliggjøre bruk av nullutslippsteknologier i hurtigbåtsamband. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger