logo

Søk

Forskningsprosjekt:

enabling Zero Emission passenger Vessel Services (ZEVS)

ZEVS skal søker å frembringe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i innfasingen av grønne båtsamband.

Det finnes rundt 100 båtsamband i Norge. Grunnet dieseldrift og lavt passasjergrunnlag er båtene regnet blant de dyreste og mest forurensende transportmidlene i kollektivtrafikken.

Regjeringens ferske Klimaplan for 2021–2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter – der det ligger til rette for det – innen 2025, og legger opp til å støtte fylkeskommunene for å gi de handlingsrom til å prioritere lav- og nullslippsløsninger. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre kostnadseffektiv drift samt å begrense eventuelle ulemper for passasjerene.

Forskningsprosjektet enabling Zero Emission passenger Vessel Services (ZEVS) søker å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i innfasingen av grønne båtsamband.

Formål

ZEVS vil utarbeide en oversikt over tekniske muligheter og tiltakskostnader for nullutslipp for det enkelte samband, noe som vil hjelpe myndighetene i å kartlegge hvor nullutslippsløsninger er egnet og hvordan kostnader ved nullutslippskriterier fordeler seg mellom fylkene. Denne oversikten vil lages på bakgrunn av verktøyer for energi/utslippsberegning, kostnadsoptimering av infrastruktur og transporttilbudet og visualisering av resultatene som vil utvikles av prosjektet, og som vil gjøres åpent tilgjengelig.

ZEVS vil også lage en håndbok for å hjelpe fylkeskommunene med å finne kostnadseffektive anbudsprosesser og forretningsmodeller for å begrense merkostnadene ved nullutslipp.

Om prosjektet

ZEVS startet i februar 2021 og er planlagt avsluttet ved utløpet av 2024.

Prosjektet omfatter 6 arbeidspakker, samt en PhD-student og en midlertidig forskerstilling ved Norges naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Prosjektet ledes av Transportøkonomisk institutt og er et samarbeid mellom Institutt for energiteknikk, NTNU og Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Prosjektet omfatter 13 brukerpartnere fra offentlig sektor og industrien: Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kystverket; Sjøfartsdirektoratet; Miljødirektoratet; Viken, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland Fylkeskommune; Ruter; Skyss/Kringom; Brødrene Aa as; Statkraft energi as; og Westcon power and automation as.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas