Forskningsprosjekt:

Transport, inequality and political opposition (TRIPOP)

Bompenger og andre virkemidler for å begrense biltrafikk i byområder skaper kontroverser, noe både de gule vestene i Frankrike og lokalvalget i Norge i 2019 er eksempler på. En mulig forklaring er at bompenger blir oppfattet som en usosial avgift, men dette er i liten grad dokumentert. I prosjektet TRIPOP skal vi undersøke hvordan ulike grupper rammes av bompenger og rushtidsavgift, hvordan de tilpasser seg, og om fordelingsvirkningene av politikken kan forklare innbyggernes holdninger, valgdeltakelse og partioppslutning.

Norge er interessant å studere fordi andelen som bruker bil er nokså høy, også i storbyområdene. Samtidig er bruken av bompenger økende, noe som kan slå ulikt ut avhengig av hvor man bor og jobber og hvor avhengig man er av bil. Reduserte takster for elbiler kan også slå ulikt ut for ulike grupper. Vi vil finne ut hvilke tilpasningsmuligheter folk har og hva de samlete fordelingsvirkningene av bompenger og andre virkemidler er, inkludert virkningene av biltrafikk på luftkvaliteten i ulike nabolag.

For å kunne studere disse mekanismene vil vi bruke flere datakilder. En sentral datakilde er individuelle registerdata som inneholder opplysninger om bilhold og andre kjennetegn ved husholdningene kombinert med hvilke områder de bor og jobber i. Slike data gir muligheten til å identifisere sosiale forskjeller i transportmuligheter og atferd på et detaljert geografisk nivå, og har i liten grad blitt utnyttet tidligere til forskning på transportpolitikk. Vi vil også utnytte mer aggregerte data fra bompasseringer og tellepunkt til å se på endringer i faktisk atferd. I tillegg vil vi gjennomføre spørreundersøkelser i utvalgte byer om reisevaner og holdninger til lokal transportpolitikk.

Vi håper at prosjektet vil bidra til et bedre faktagrunnlag for transportpolitikk i byområder, og til en mer opplyst offentlig debatt om disse viktige spørsmålene. Funnene vil også være relevante for politikkutforming på andre områder knyttet til det grønne skiftet.

Prosjektet varer fra 2020 til 2024 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Forskningspartnerne er TØI og Frischsenteret. I tillegg har vi med Maria Börjesson (VTI), Ismir Mulalic (CBS) og Per Gunnar Røe (UiO) som vitenskapelige eksperter. Statens vegvesen, NAV, Viken fylkeskommune, Drammen kommune, Norges automobilforbund (NAF) og Klimaetaten i Oslo kommune er med som brukerpartnere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger