Forskingsprosjekt:

FAME: curbing Fisheries and Aquacultures Maritimes air Emissions

Prosjektet skal etablere kunnskapsgrunnlag for å hjelpe norske myndigheter med å fatte velinformerte beslutninger for å sikre en grønn sjømatnæring.

Det forventes strengere krav til sjømatnæringens klimagassutslipp i tiden som kommer. Gjennom en avtale med EU forplikter Norge seg til å kutte sine klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030, målt mot utslippene i 2005. Norge har et overordnet mål om å kutte minst 50 prosent og opp mot 55 prosent av sine klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med nivået i 1990, og har ambisjoner om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Samtidig har International Maritime Organization (IMO) revidert sin klimagasstrategi, med mål om netto-null klimagassutslipp fra sjøfartsnæringen innen 2050.

Forskjeller i energibruk, teknologibehov og tiltakskostnader for ulike arter, fartøys- og redskapstyper, samt motstridende fiskeripolitiske mål og delt politikkansvar mellom miljø-, maritim- og sjømatsektorene, er sentrale barrierer for utslippsreduksjoner knyttet til sjøtransporter i fiskeri og havbruk. Forskningsprosjektet curbing Fisheries and Aquacultures Maritime air Emissions (FAME) søker å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe myndighetene med å fatte velinformerte beslutninger i etableringen av en grønn sjømatnæring.

Formål

FAME er et tverrfaglig prosjekt rettet mot å fylle dette kunnskapsgapet gjennom å kartlegge teknologiske, økonomiske og politiske muligheter for bruk av politikkinstrumenter, som for eksempel utslippsstandarder eller karbonavgifter, til å redusere utslipp fra transport i sjømatnæringen.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med sentrale næringsaktører, og resultatene vil bli gjort tilgjengelig i form av åpne modeller og et «sjøkart» med anbefalinger av tiltak for næringen. Prosjektarbeidet vil få innspill fra et multi-stakeholder-forum for å sikre koordinering av aktører tilhørende miljø-, maritim- og sjømatsektorene.

Om prosjektet

FAME startet opp i mai 2023 og er planlagt avsluttet i 2. kvartal 2027.

Prosjektet ledes av Transportøkonomisk Institutt og omfatter en Ph.d.-stilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det gjennomføres i samarbeid med universitetene i Sørøst-Norge og Turku (Finland) samt 9 brukerpartnere (offentlig sektor: Fiskeridirektoratet; Miljødirektoratet; Sjøfartsdirektoratet; Kystverket; næringen: Kystrederiene (akvakultur), Fiskarlaget og Fiskebåt (fiskeri); og energisystemleverandører: Corvus Energy og ABB) som til sammen utgjør en sterk og mangfoldig kunnskapsbase for kutting av utslipp fra sjøtransport.

Resultater fra prosjektet

TØI-rapport 1980/2023: Grønne scenarioer for fiskeflåten: Etablering og anvendelse av modellverktøyet FiSceMod

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger