Du er her

Usikker lønnsomhet stoppet forsøk med å etablere samleterminaler

For stor usikkerhet knyttet til lønnsomhet, byutvikling og bærekraft slo beina under etablering av samleterminaler i Stavanger og Drammen.

I flere europeiske byer har man testet samleterminaler som har gitt reduksjon i kjørte kilometer, antall turer, utslipp, støy og arealbeslag.

I Stavanger og Drammen gjorde man forsøk på å prøve ut ordningen i perioden 2016 til 2019, men barrierene ble for store og man lykkes ikke.

I en ny TØI-rapport har forskere utarbeidet hypoteser om barrierer og drivere, og identifisert årsaker til hvorfor prosjektet ikke var levedyktig:

  • Usikkerhet om inntjeningspotensialet og etterspørsel etter samleterminaltjenester. En samleterminal for sentrum finnes ikke i Norge per i dag og man har dermed ikke et sammenligningsgrunnlag.  
  • Manglende forankring av forretningsmodellen hos aktuelle tjenesteleverandører
  • Konkurranse i logistikkbransjen: Etablerte logistikkaktører har tilsynelatende lite insentiv for at en samleterminal skal etableres
  • Usikkerhet om i hvilken grad samleterminaler vil bidra til reduserte utslipp og bedre byliv i sentrum. Det forutsettes et visst varevolum levert til samleterminalen i stedet for direkte til den enkelte varemottaker
  • Usikkerhet knyttet til kommunens rolle og virkemiddelbruk
  • Mangel på felles problemforståelse, hensikt og mål
  • Tilgang til relevant kompetanse og kunnskap
  • Mangel på forutsigbar og jevn ressurstilgang

En felles problemforståelse, hensikt og mål, og tilgang til relevant kompetanse og kunnskap, samt forutsigbar og jevn ressurstilgang, vil kunne bidra til å fremme etableringen av samleterminaler.

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesens Bylogistikkprogram.

Rapport: Barrierer og drivere for etablering av samleterminaler. Erfaringer fra Stavanger og Drammen. TØI-rapport 1806/2020. Forfattere: Sidsel Ahlmann Jensen, Grunde Haraldsson Wesenberg, Karin Fossheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger