Du er her

Kompetanseområde:

Bylogistikkplanlegging i kommuner

Bylogistikk har inntil nylig vært viet lite oppmerksomhet i planlegging og politikkutforming i norske kommuner. Det er derfor behov for å integrere bylogistikk i kommunale planer og strategier, sikre koordinering på tvers av sektorer og styrke medvirkning med næringslivsaktører.

Transport av varer, utstyr og avfall er viktig for utviklingen av levende og bærekraftige byer og for næringslivet. Kommuner kan legge til rette for bærekraftig bylogistikk gjennom arealplanlegging, tilrettelegging for varelevering og -henting, innkjøp av varer og tjenester og utarbeiding av en bylogistikkplan (også kalt «Sustainable Urban Logistics Plan» - SULP).

Transport av varer, utstyr og avfall foregår stort sett med fossile kjøretøy, og bidrar til klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy i byene. Det er utfordringer på gatenivå knyttet til arealbruk, og i mange norske byer er det arealkonflikter mellom laste- og varebiler og andre trafikanter, begrenset fremkommelighet i sentrum, dårlig tilrettelegging for lossing og lasting av varer og manglende vintervedlikehold. Disse utfordringene bidrar til redusert trafikksikkerhet, dårligere arbeidsmiljø for sjåfører, redusert effektivitet for transport- og logistikkaktører og dårligere bymiljø.

TØI har skrevet Norges første veileder for planlegging av bylogistikk. Denne er rettet mot kommuner., og beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk, varekjeder og aktørgrupper innen bylogistikk, og fremgangsmåter til hvordan kommuner kan bidra til en mer bærekraftig bylogistikk. TØI har utarbeidet veilederen i samarbeid med Statens vegvesen, SINTEF, NHO Logistikk og transport, LUKS, ASKO, Fellesforbundet, Norges Lastebileier-Forbund og kommunene Tromsø, Trondheim, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Bodø og Bergen.

Vi kan tilby:

  • Bistand i utarbeiding av bylogistikkplaner
  • Utarbeiding av situasjonsanalyser for bylogistikk
  • Evaluering av logistikktiltak og løsninger
  • Vurderinger av offentlig virkemiddelbruk for å legge til rette for bærekraftig og effektiv bylogistikk

Kontaktperson

Sidsel Ahlmann Jensen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger