Du er her

Kompetanseområde:

Små elektriske godskjøretøy og sentrumsnære huber

TØI jobber tett med offentlig- og privat sektor i uttesting og evaluering av små elektriske godskjøretøy og sentrumsnære huber.

Urbanisering, fortetting og tilrettelegging for utslippsreduksjon og bedre bymiljø bidrar til økt press på arealer sentralt i byene. Denne utviklingen bidrar til å øke potensialet for små elektriske kjøretøy i varedistribusjonen og mobile tjenester.

Små elektriske godskjøretøy er en samlebetegnelse for kjøretøy som er mindre i størrelse enn en varebil og har en maksimal lastekapasitet på 750 kilo, for eksempel lastesykler, mopeder og sparkesykler. Bruk av denne type kjøretøy krever ofte at det etableres huber i kort avstand fra kundene.

Med utgangspunkt i vår forskningserfaring kan vi blant annet tilby:

  • Analyse av hvilke effekter innføring av elektriske godskjøretøy har på logistikk, økonomi, miljø, klima og arbeidsforhold.
  • Vurderinger av trafikksikkerhet og arealbruk
  • Undersøkelser av hvordan ytre forhold (vær, klima, topografi, infrastruktur) påvirker distribusjon med små elektriske godskjøretøy.
  • Vurdere mulighetene for oppskalering, og se på hvordan regelverk og offentlige virkemidler kan støtte denne type logistikkløsninger.
  • Analysere samspill mellom kjøretøy av forskjellige størrelse
  • Kartlegging og analyse av vareflyt

Analyser TØI har utført i samarbeid med DHL Express og DB Schenker viser at lastesykkel har potensial for å bli et velegnet transportmiddel i varedistribusjonen i byer. Les om prosjektet her

God planlegging av varesortering og tilgang til sentrumsnære omlastingslokasjoner er avgjørende for å lykkes med distribusjon med mindre elektriske kjøretøy. Refleksjoner rundt sentrumsnære logistikkterminaler oppsummeres i dette innlegget i Samferdsel.no

Relevante pågående prosjekter

  • TØI evaluerer pilotprosjektet Elskede by som avsluttes i 2021. Bring og Ragn-Sells samarbeider om å bruke Paxstere og andre små elektriske kjøretøy for å levere varer og hente avfall i Oslo sentrum.
  • I forskningsrådsprosjektet Frame-d ser TØI forskere bl.a. på potensialet for kommersiell bruk av elektriske lastesykler, med spesielt fokus på service- og håndverkerbedrifter. Resultater av studien kommer i slutten av 2021.
  • Følg også Nordic innovation-prosjektet I-SMILE som løper til 2023 der TØI jobber sammen med Nordiske forskningsmiljøer og bedrifter. Amedia Distribusjon, DHL Express og DB Schenker, med sine små godskjøretøy og sentrumsnære huber, er de norske bedriftspartnerne i prosjektet. 

Ta gjerne kontakt for spennende prosjektsamarbeid eller uformell prat!

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger