Du er her

Forskningsprosjekt:

Elskede by og en samleterminal i Oslo

Elkjøretøy kuttet utslippene fra varelevering med 94 prosent.

TØI har evaluert pilotprosjektet Elskedeby, hvor Ragn-Sells og Posten samlaster varer og avfall og har erstattet dieselbiler med mindre elkjøretøy i bydistribusjon i Oslo. Våre beregninger viser at klimagassutslipp er redusert med mer enn 94 prosent, men at logistikkeffektiviteten var lavere enn forventet. Logistikkeffektiviteten kan forbedres gjennom flere felles kunder, bedre integrasjon av mindre kjøretøy i logistikksystemet og økt godsvolum. Korona var en medvirkende årsak til at Elskedebys logistikkeffektivitet ble dårligere enn forventet - særlig Ragn-Sells opplevde stor nedgang i antall ordrer, lavere volum og mer sporadiske ordrer under pandemien.

Undersøkelser av kjøring med Paxstere og Lindetrucker i gågater tyder på at disse er trygge og spiller godt sammen med myke trafikanter i gågater.

TØIs beregninger viser at det er et stort potensial for å få færre kjøretøy i gågaten i Torggata dersom man hadde etablert en samleterminal for dette området. I ett scenario kunne antall kjøretøy vært redusert med 80 prosent og kjøretøyenes arealbeslag redusert med 45 prosent, gitt visse forutsetninger.

Rapporten TØI har produsert skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for å utvikle regelverket knyttet til bruk av lette elektriske godskjøretøy i by. Forskningsresultatene peker på at reguleringer som gir samleterminalkjøretøy eksklusiv adgang til gågater deler av døgnet, kombinert med strengere håndheving av adgangs- og hastighetsbegrensninger, vil kunne øke trafikksikkerheten og redusere ulovlig kjøring, antall kjøretøy og antall store kjøretøy i gågater.

Rapport 1870/2022: Evaluering av pilotprosjektet Elskedeby i Oslo: Kunnskapsgrunnlag for utvikling av regelverk knyttet til samleterminaler

Evalueringsprosjektet ble gjennomført i perioden 2020-2021.

TØIs rolle

TØI hadde ansvar for evalueringen av Elskedeby og analysen av effekter av en samleterminal. Dette omfattet design av evalueringsopplegg, analyse av data vi hentet inn gjennom observasjoner, intervjuer, spørreundersøkelser og GPS-sporing. I tillegg analyserte vi kjøredata fra Ragn-Sells og Posten. TØI evaluerte klimagassutslipp, trafikksikkerhet, samspill mellom trafikanter, geofencing, ulovlig kjøring, omfang av kjøretøy og arealbeslag. I tillegg til rapporten, leverte TØI også resultater underveis som ble presentert og drøftet med samarbeidspartnerne.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere var Statens vegvesen, Oslo kommune, Ragn-Sells, Posten, Paxster og TØI. Prosjektet ble finansiert av Statens vegvesen Bylogistikkprogram med bidrag fra Oslo kommune, Ragn-Sells og Posten.

Kontaktperson

Sidsel Ahlmann Jensen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger