Du er her

Forskningsprosjekt:

Evaluering av Postens pakkebokser og pakkeskap

Prosjektet gir ny kunnskap om samfunnseffekter av pakkeskap som hentepunkt for varer handlet på nett og potensialet for aktørnøytral drift av pakkeskap i Drammen, Asker, Bærum og Oslo kommuner.

Om prosjektet

TØI har evaluert samfunnseffekter av utplasseringen av pakkeskap i kommunene Drammen, Asker, Bærum og Oslo og hvordan ulike lokasjoner påvirker bruken. Arbeidet har bestått av en kartlegging av faktisk og ønsket bruk av pakkeskap blant konsumenter og logistikkoperatører og beregninger av trafikkbelastningen for reiser til pakkeskap, utleveringssted i kiosk/butikk og hjemlevering. Vi har også vurdert hvordan offentlig sektor kan påvirke bruken av pakkeskap i en mer miljø- og klimavennlig retning, herunder hvorvidt pakkeskap kan egne seg som aktørnøytral infrastruktur. Arbeidet baserer seg på data fra Postens transporter, forbrukerundersøkelser, semistrukturerte intervjuer og litteraturgjennomgang. Les rapporten her

Hovedfunnene i rapporten er:

  • Pakkeskap har potensiale til å redusere trafikkbelastningen fra netthandelsleveranser sammenliknet med utlevering i butikk/kiosk og hjemlevering.
  • Reisevaner er lokasjonsavhengig, men konsumenter reiser i mindre grad med bil til pakkeskap enn til andre utleveringssteder. Logistikkoperatører kan oppnå relativt lave gjennomsnittlig kjørte kilometer per pakke til pakkeskap.
  • Konsumenter foretrekker å hente pakke i pakkeskap på kjente lokasjoner (i boligområdet) eller på kjente reiser (ved butikken eller et kollektivknutepunkt).
  • Kommuner har større handlingsrom til å regulere pakkeskap enn det de bruker i dag, for eksempel via Plan- og bygningsloven, tillatelser og innkjøpsregler, lokale retningslinjer og samarbeid.
  • Aktørnøytrale pakkeskap kan være en god løsning, men organisering og rollefordeling må vurderes for å unngå et dårlig utnyttet nettverk som kan gi flere kjørte kilometer for logistikkoperatørene enn dagens løsning. Per i dag er de store logistikkoperatørene med egne nettverk positive til regulering, synes det er greit å dele lokasjon, men ikke pakkeskap.

TØI er forskningspartner i prosjektet og jobber sammen med VIV i forskningsprosjektet LOGIN.

Kontaktperson

Elise Caspersen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger