Du er her

Mange får nytte av helhetlig byplanlegging

Helhetlig planlegging av bylogistikk kan gi bedre forutsigbarhet, mer effektiv varelevering og bedre arbeidsmiljø for sjåfører.

Det kan også gi lettere overgang til bruk av nullutslipps­kjøretøy.

Det viser en fersk TØI-rapport utført på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.  

En helhetlig og tverrsektoriell planlegging vil gi kommuner økt kunnskap og bedre grunnlag for å utvikle mer bærekraftige løsninger. For private aktører og næringsliv vil en mer samordnet planlegging kunne gi mer forutsigbarhet, mer effektiv varelevering og bedre arbeidsmiljø for sjåfører og leverandører. Det vil også lette overgangen til bruk av nullutslippskjøretøy. 

Forskerne anslår at det vil være positive synergieffekter ved samordnet planlegging av arealer for bylogistikk og arealer for å løse arealkrevende logistikkutfordringer for offentlige oppgaver, som for eksempel kollektivtransport.

Helhetlig byplanlegging gir bedre politisk forankring  

Rapporten viser at en mer helhetlig byplanlegging kan gi bedre politisk forankring for å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med langsiktig strategi for bærekraftig bylogistikk og bydrift. Det kan blant annet gi gevinster som bedre samarbeid mellom ulike offentlige etater, færre målkonflikter, enklere saksbehandling og flere verktøy for å bedre byutviklingen, for å nevne noe.  

En annen gevinst av god planlegging er bedre samsvar mellom organisering av logistikk for byen som helhet og arealtilgangen for drift og transport i de tettest bebyggede områdene. Planlegging kan eksempelvis gi færre konflikter mellom ulike trafikantgrupper, tettere samarbeid mellom etater og mellom offentlig og privat.  

For næringslivet vil bedre samarbeid gi mer forutsigbarhet og mulighet til å planlegge.  

Hensiktsmessig lokalisering og arealbruk gir bedre bymiljø for alle 

En overordnet og helhetlig planlegging av bylogistikken kan gi mer hensiktsmessig lokalisering, utforming og effektiv bruk av logistikk- og arealkrevende bydriftsarealer.  

Dette vil kunne gi bedre bymiljø, byliv og økt opplevelse av trygghet for de myke trafikantene. Beboere vil for eksempel kunne få bedre tilgang til varer som blir levert direkte til dem dersom det er godt planlagte leveransemåter og boligeiere vil få økt boligverdi fordi miljøet er bedre.  

Rapport: Helhetlig planlegging av bylogistikk - Hvem er aktørene og hva er gevinstene? TØI-rapport 2021/2024. Forfattere: Toril Presttun og Sidsel Ahlmann Jensen

Tekst: Ella Mæhlumshagen, senior kommunikasjonsrådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger