Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helhetlig planlegging av bylogistikk : Hvem er aktørene og hva er gevinstene

Helhetlig planlegging av bylogistikk : Hvem er aktørene og hva er gevinstene

Forfattere: Toril Presttun, Sidsel Ahlmann Jensen
Rapportnr: 2021/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2141-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Rapporten viser en kvalitativ gevinstanalyse av helhetlig og tverrsektoriell overordnet planlegging for bærekraftig bylogistikk. Arbeidet har bestått i å systematisere aktører og interessenter og beskrive hvilke potensielle nytter eller fordeler disse kan få dersom bylogistikken integreres bedre i regional og kommunal planlegging. Med bylogistikk menes forflytning av varer, utstyr og avfall. Viktige gevinster for kommunene er økt kunnskap og bedre grunnlag for bærekraftig byutvikling. For næringslivet er gevinstene bedre forutsigbarhet, mer effektiv varelevering, bedre arbeidsmiljø for sjåfører og lettere overgang til bruk av nullutslipps¬kjøretøy. Det er i hovedsak målsammenfall mellom offentlig sektor og næringslivet som helhet. Det vil sannsynligvis være positive synergieffekter ved samordnet planlegging av arealer for bylogistikk og arealer for å løse arealkrevende logistikkutfordringer for offentlige oppgaver som kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger