Du er her

Rask hjemlevering uten økte utslipp

Hjemlevering kan være en bedre løsning med hensyn til miljøutslipp og trafikkbelastning sammenliknet med at folk henter varene selv på posten eller i nærbutikken.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport der forskere har evaluert Porterbuddys distribusjonsløsning for netthandel i Oslo-området. Forutsetningen er relativt høye volum, god koordinering og elektrisk varebilpark.

Fokus i studien har vært trafikkbelastning og trafikk- og utslippskonsekvenser tjenesten genererer sammenlignet med om privatpersoner selv henter leveransene på hentepunkter/utleveringssteder.

Porterbuddy startet i 2017 som en teknologibasert budtjeneste. Tilbudet har etter hvert blitt spesialisert som en rask hjemleveringstjeneste for kunder i geografisk avgrensede områder som handler i nettbutikker som Porterbuddy har avtale med.

Da Covid-19 epidemien i mars 2020 medførte krav om økt sosial distanse og oppfordringer om å redusere besøk i butikker, opplevde Porterbuddy en stor vekst i sine volum.

Med de volumene Porterbuddy har håndtert i Oslo-området fra midten av mars, er gjennomsnittlig distanse kjørt per ordre drøyt halvannen kilometer. Dette er noe høyere enn om folk selv henter varene på postkontoret, i nærbutikken eller andre hentesteder. Men forskjellen er liten og det er stor usikkerhet i beregningene.

På grunn av høyere andel nullutslippskjøring har Porterbuddys distribusjonskjøring (slik den fremstår sommeren 2020) sannsynligvis et lavere klimagassutslipp per ordre enn om mottaker selv skulle hentet varene på ulike utleveringssteder.

Porterbuddy planlegger også rask videre innfasing av nullutslippskjøretøy i sin distribusjonsvirksomhet, raskere enn den generelle endringen i bilparken. På lengre sikt vil sannsynligvis all kjøring blir elektrifisert, så den langsiktige problemstillingen vil være hva som genererer mye og lite trafikk.

Det er noe usikkert hvor stor effekt ytterligere økninger i volum vil ha på effektiviteten i distribusjonskjøringen til Porterbuddy. Økte volumer kan gi rom for mer effektiv ruteoptimalisering eller flere huber for å redusere avstand fra hub til første kunde på en rute.

Fremover vil Porterbuddy forsøke å øke samkjøringen av flere ordrer til samme kunde og til flere kunder i samme område. Det har ikke vært mulig å evaluere potensiell besparelse i trafikkmengde som en slik samordning kan føre til for Porterbuddy, men ut fra resultatene fra andre studier anslås muligheten for å effektivisere transportene med om lag 15 prosent, dersom kundene gis incentiver til å velge leveringstidspunkter som legger til rette for mer samordnet distribusjon.

Rapport: Kan raske leveranser for netthandel også være effektive? Analyse av Porterbuddys hjemleveringsløsning i Stor-Oslo. TØI rapport 1796/2022. Forfatter: Jardar Andersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger