Du er her

Oslo blir testarena i stort EU-prosjekt

Oslo skal teste ut smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren i stort EU-prosjekt og TØI har ansvaret for datahåndtering og etiske spørsmål.

Oslo kommune er valgt som fyrtårnby i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 og får nesten 100 millioner fra EU-kommisjonen til prestisjeprosjektet MOVE21, hvor TØI er en viktig prosjektpartner. Oslo er første norske kommune som får lede et Horisont 2020-prosjekt.

Sentralt i MOVE21 er ideen om byer som testarenaer og i de neste fire årene skal Oslo teste ut nye transportløsninger, blant annet bildelingsløsninger og utnyttelse av ladeinfrastruktur, tiltak for fullelektrisk bilpark for nyttetransport og andre nye mobilitets- og logistikkløsninger.

- MOVE 21 gir oss spennende muligheter for tett samarbeid med Oslo kommune og en rekke andre norske og utenlandske miljøer om utviklingen av nye nullutslipps mobilitetsløsninger, sier avdelingsleder på avdeling for teknologi Jardar Andersen.

TØI har det overordnede ansvaret for datahåndtering og etiske spørsmål i MOVE21-prosjektet. I tillegg bidrar TØI til datainnsamling og evaluering av aktivitetene i Oslo Living Lab.

- TØI er en aktiv deltaker i EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter hvor ny teknologi og nye løsninger testes ut, sier Andersen.

Det er stort engasjement rundt MOVE21, som i tillegg til nye løsninger i mobilitetssektoren kan gi flere grønne arbeidsplasser.

- Jeg er stolt over at Oslo har nådd frem med vår søknad i en svært tøff europeisk konkurranse. Vi er en ganske liten by, men fortsatt stor nok til at vi kan være en testarena for ny teknologi og nye løsninger som kan bli oppskalert globalt. Sammen med næringslivet, kunnskapsinstitusjoner og en rekke andre storbyer skal vi finne smarte løsninger som kutter utslipp, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo har invitert Gøteborg og Hamburg inn som fyrtårnbyer og de tre byene skal jobbe tett sammen. Roma, München og Bologna som skal lære fra de tre fyrtårnbyene.

Det betyr at gode løsninger utviklet i Oslo skal oppskaleres internasjonalt i flere større byer.

- Oslos satsing på EU-prosjekter er inspirerende og viser at målrettet innsats kan gi viktige resultater. Gjennom Horisont-programmet kan flere norske byer få finansiering til utvikling av morgensdagens løsninger i tett samarbeid med forskere, næringsliv og andre europeiske storbyer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Transport står i dag for om lag en tredjedel av alle klimautslipp i Europa og Norge. Det er forventet at passasjertransport vil vokse med mer enn 40% og godstransport med mer enn 60% frem til 2050, og uten drastiske grep for å få ned utslippene vil transport være den største kilden til klimautslipp innen 2030. Storbyene er en stor del av problemet, men kan ved å prøve ut løsninger som skal bidra til kutt i klimautslipp kan de ble en del av løsningen.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Marianne Stølan Rostoft

Fakta om MOVE 21

  • Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren.
  • Oslo skal lede prosjektet som er et samarbeid med Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna, og ledende kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører i Norge og Europa.
  • De norske partnerne er Ruter, Viken fylkeskommune, Transportøkonomisk institutt, IKT Norge og oppstartsselskapene Urban Sharing og MixMove.
  • En tredjedel av prosjektmidlene (om lag 30 millioner kroner) kommer Osloregionen og de norske partnerne til gode, mens Oslo kommune får nesten 20 millioner kroner av dette. Resten av midlene går til Oslos samarbeidsbyer Gøteborg, Hamburg, Roma, München og Bologna og lokale samarbeidspartnere i byene.
  • Oppstart mai 2021 med varighet i fire år
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger