Du er her

Veien til smart mobilitet blir preget av kompleksitet, dilemmaer og mot-trender

TØI-forskere har gitt innspill til Forskningsrådets strategiprosess Transport 21.

Forskningsrådet initierte høsten 2018 strategiprosessen Transport21. Forskere ved TØI har på oppdrag utført et kunnskapsgrunnlag for Transport21, og rapporten utgjør del 1 av oppdraget.

Rapporten konkluderer med at transisjonsprosessen i transportsektor er preget av kompleksitet, dilemmaer og mot-trender. Kompleksiteten kommer fram når en ser på det mangfoldige bildet av aktører og interesser som er involvert i omstillingsprosessen.

Det er også et komplekst bilde knyttet til utvikling og innfasing av transportrelaterte teknologier der både nasjonale og internasjonale aktører og løsninger konkurrerer mot hverandre.

Mulige dilemmaer kan oppstå med tanke på den sentrale betydningen av datadrevne løsninger og problemstillinger knyttet til personvern og Cyber-Security.

Mot-trender vil kunne utvikle seg ved at de nye teknologiene ikke nødvendigvis fører til en reduksjon av biltrafikken.

Rapporten konkluderer med at det ikke ser ut til å være et vesentlig skille mellom Norge og andre land når det gjelder utviklingen, men at skillet vil være mellom by og land.

Samlet sett vil det også i framtiden være et betydelig forskningsbehov til å forstå denne kompleksiteten.

Rapporten bygger på 13 intervjuer med totalt 17 sentrale informanter fra norsk transportsektor (næringsliv, offentlig sektor og transportforskning).

Hele rapporten: Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst. Underlag for strategiarbeid, Transport21. TØI-rapport: 1671/2018. Forfattere: Björn Klimek, Tale Ørving og Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger