Du er her

Slik kan kommuner få mer bærekraftig bylogistikk

Gjennom dialog med næringsliv og distributører samt å inkludere bylogistikk i planleggingen kan norske kommuner oppnå mer bærekraftig logistikk.

Det kommer frem i Norges første veileder for planlegging av bylogistikk.  Veilederen anbefaler kommuner å integrere bylogistikk i sine planer og strategier, sikre koordinering på tvers av sektorer internt og styrke samarbeid med næringslivet.

Bylogistikk handler om transport av varer, utstyr og avfall. Dette er aktiviteter som er avgjørende for utviklingen av levende og bærekraftige byer. Sammenlignet med for eksempel persontransport har bylogistikk fått lite oppmerksomhet i kommunal planlegging og politikkutforming. Dette er nå i endring.

Det er i stor grad privat sektor som ivaretar og utfører logistikkaktiviteter, og aktørene innehar kunnskap og erfaringer om utfordringer, muligheter og behov knyttet til bylogistikk. Dialog og samarbeid kommer kommunene til gode og bidrar til økt forståelse for bylogistikk i arealplanleggingen.

Mange kommuner planlegger nå å utarbeide bylogistikkplaner, holde dialog med logistikkaktører og integrere temaet i utviklingsplanene sine.

Veilederen kan hjelpe kommuner med:

  • Oppdatert kunnskap om sentrale utfordringer og utviklingstrekk innen bylogistikk
  • Oppdatert kunnskap om varekjeder og aktørgrupper som er relevante for bylogistikk
  • Integrering av bylogistikk i kommuneplanens samfunnsdel og arealplanlegging
  • Utarbeiding av en bylogistikkplan
  • Medvirkning med logistikk-, handels- og eiendomsaktører
  • Utarbeide en situasjonsanalyse for bylogistikk
  • Benytte tildelingskriterier- og krav i bl a anbudsrunder for å sikre bærekraftige transportløsninger
  • Tilrettelegging for tiltak som bylogistikkdepot, samleterminal og ladeinfrastruktur

Hovedmålgruppen for veilederen er planleggere og øvrige deler av administrasjonen i bykommuner. Veilederen vil også være relevant for kommunepolitikere, mindre kommuner, regionale og statlige myndigheter, samt næringsaktører innen transport og logistikk, varesendere, varemottakere, eiendomsutviklere, utbyggere, gårdeiere og andre som har befatning med bylogistikk.

TØI har utarbeidet veilederen i samarbeid med Statens vegvesen, SINTEF, NHO Logistikk og transport, LUKS, ASKO, Fellesforbundet, Norges Lastebileier-Forbund og kommunene Tromsø, Trondheim, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Bodø og Bergen. Prosjektet ligger under NORSULP.

Rapport: Bærekraftig bylogistikk Veileder for kommuner Forfattere: Sidsel Ahlmann Jensen, Karin Fossheim, Olav Eidhammer TØI rapport 1755/2020

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger