Du er her

Norge har ingen åpenbare komparative fortrinn knyttet til smart mobilitet

Norge fremstår som godt stilt innen smart mobilitet, men ikke vesentlig bedre stilt enn andre sammenlignbare land.

Strategiprosessen for Transport21 settes nå i gang. TØI har på oppdrag fra Forskningsrådet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten utgjør del 2 av oppdraget. (Les del 1 her).

Rapporten peker på at overgangsprosessen til smart mobilitet i Norge vil være avhengig av nytt, bærekraftig næringsliv i hele landet som er i stand til å skape sysselsetting.

For tiden er innovasjoner knyttet til smart mobilitet drevet fram på et globalt nivå. Norge er godt posisjonert til å ta del i disse, og norske gründere har idéer som er gode, men for tida er dette mange spredte spirer, ikke en samlet innsats. Ideene som kommer er fragmenterte og i grenselandet mellom transport og andre næringer, særlig IT og energi.

Om og i hvilken grad Norge vil kunne ta en rolle innen smart mobilitet og om og i hvilken grad slike sektorielle nyvinninger vil kunne bestå i det globale markedet, er avhengig av hvordan en vil kunne videreutvikle og fornye eksisterende posisjoner.

Norge har historisk vist å kunne utvikle internasjonalt konkurransedyktige sektorer som for eksempel innen maritim sektor eller olje- og energirelaterte næringer. Dette er næringsutvikling som i ettertid framstår som utvikling av komparative fortrinn, basert på Norges naturgitte forutsetninger.

Det er ikke like åpenbart å se tilsvarende fortrinn for Norge innen smart mobilitet. Innen smart mobilitet framstår Norge i dag som godt stilt, men ikke vesentlig bedre stilt enn andre sammenlignbare land.

Forskerne trekker fram følgende anbefalinger om framtidige forskningssatsinger til Forskningsrådets strategiprosess:

  • Bidra til å systematisere og kartlegge dagens kunnskapsstatus om næringsstruktur på transportfeltet
  • Bidra til å identifisere og systematisere teknologier, selskaper, miljøer og nisjer i Norge, som kan ha komparative fortrinn i det globale markedet for smart mobilitet
  • Bidra til å utvikle en strategi for internasjonal samhandling og kunnskapsoverføring.
  • Bidra til å forstå vekstbetingelser for norske start-ups innen transportsektoren.
  • Framtidige forskningssatsninger bør bidra til å forstå de politiske rammebetingelsene for omstilling til smart mobilitet.

Hele rapporten: Smart mobilitet og smart næringsliv – muligheter innen transportnæring Underlag for strategiprosessen – Transport21. TØI rapport 1695/2019. Forfattere: Bjørn Klimek, Jørgen Aarhaug, Tale Ørving, Frants Gundersen

Foto: Tobias Tullius/unsplash.com

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger