Du er her

Gode råd til kommuner som skal lage plan for bylogistikk

Involvering av aktører og tilgang til data er avgjørende.

I en ny rapport diskuterer forskere ved TØI aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig bylogistikkplan.

Bylogistikkplan er et viktig hjelpemiddel for å tilrettelegge for effektiv vare- og servicetransport, gjennomføre logistikkaktiviteter og utvikle helhetlige løsninger i by.

Helhetlige bylogistikkplaner utformes gjennom medvirkning fra aktører innen bylogistikk i planprosessen og gjennom tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter.

Å legge til rette for medvirkning i bylogistikk kan være krevende på grunn av et komplekst aktørbilde med både offentlige og private aktører som ofte har motstridende interesser.

Mange kommuner påpeker at de mangler informasjon og data om omfang av bylogistikk, type transporter og typer kjøretøy for å kunne planlegge for bedre bylogistikk.

Erfaringene presentert i rapporten er hentet fra verksteder gjennomført i syv norske byer og et seminar om kommunenes databehov ved planlegging for varetransport i by.

Løsninger som oftest er trukket frem som bidrag til bedre situasjon for bylogistikk av deltakerne på verkstedene er varemottak/lager/depot, helhetlig planlegging, alternative kjøretøy (for eksempel lastesykler og elbiler), leverings- og tilgangstidspunkt, samarbeid og samkjøring/fellesdistribusjon.

Rapporten er skrevet som en del av NORSULP-prosjektet (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway). Prosjektet har som mål å etablere en veileder til utarbeidelse og etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds Transport 2025-program og Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Ni norske bykommuner har deltatt: Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø.  

Hele rapporten: Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? TØI rapport 1679/2019. Forfattere: Karin Fossheim, Elise Caspersen, Astrid Bjørgen, Hampus Karlsson, Olav Eidhammer

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger