Du er her

Prosjekt:

Bruk og Parkering av Elsparkesykler

Elsparkesykler har blitt en viktig del av mange menneskers reisehverdag og løftes spesielt frem som et fleksibelt transportmiddel som både er gøy å bruke og fyller et behov som ikke har blitt dekket av eksisterende fremkomstmidler.

En tidlig kartlegging av delte el-sparkesykler i Oslo (Fearnley mfl. 2020) viste at det er to sentrale utfordringer med disse; Høy ulykkesrisiko ved bruk og forsøplende parkering som skaper utfordringer for andre trafikanter. Det er behov for mer kunnskap om så godt som alle aspekter ved elsparkesykler for å legge til rette for både trafikksikkerhet, opplevd trygghet, mobilitet og parkering.

Dette prosjektet er todelt. Den første delen bygger videre på den tidlige kartleggingen fra Oslo og tar dette ut i et internasjonalt samarbeid. En oppfølgingsundersøkelse med mer fokus på elsparkesykler vil både gi viktig informasjon om utviklingen i bruk, risikoatferd og ulykker, og tillate sammenligning mellom ulike land. I den tidlige kartleggingen i Oslo ble det oppdaget betydelig høyere ulykkesrisiko for elsparkesyklister enn både gående og syklister, men det ble også påpekt at dette kan forventes å falle noe med mer erfaring med å bruke elsparkesykler (Fearnley mfl. 2020).

Den andre delen av prosjektet adresserer noe av det som har skapt mest frustrasjon og utfordring med delte elsparkesykler, nemlig uregulert parkering. Foreløpig finnes det ingen naturlige hjem for parkering av elsparkesykler og plassering av stativ eller oppmalte parkeringsplasser kan skape et klart «riktig» parkeringsalternativ.

Dette prosjektet vil evaluere frivillige parkeringsløsninger og bidra til å videreutvikle disse. En slik grundig evaluering vil både gi en bedre vurdering av tiltakenes effektivitet og bidra til råd om hvordan byer kan regulere markedet, og slik møte det som mange i publikum opplever som en stor utfordring med elsparkesykler. 

Publikasjoner

Elspareksykler til glede og besvær

Parkeringsløsninger for delte elsparkesykler

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Katrine Karlsen

Kontaktperson

Katrine Karlsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger