Verktøy og kunnskap

Sentrum er det mest komplekse området i de fleste byer. De som jobber med planlegging og utvikling av og i sentrum har behov for kunnskap knyttet til en rekke ulike temaer og områder. På denne siden har vi samlet lenker til ulike publikasjoner, sider, mv. som kan være nyttige for de som jobber med dette.

Vi har forsøkt å gruppere under noen grove overskrifter, men mye går på tvers av flere temaer, så det er ikke alltid lett å få det helt riktig. Noen publikasjoner er lenket flere steder. Noen av rapportene er laget for noen år tilbake, men det som står gjelder fortsatt og kan være nyttig.

De fleste lenkene viser til rapporter o.a. utarbeidet av TØI. Send oss gjerne en epost om du vet om noe som burde legges inn her (vi forbeholder oss retten til å vurdere om vi vil legge det ut). Vi legger ikke ut plandokumenter her.

Planlegging og utvikling av og i sentrum i byer og tettsteder

Heldagseminar i forum for byutvikling og bytransport i 2023, som dekket mange ulike temaer som belyst både av praksis og forskere. Powerpointer og opptak av innlegg finnes her:

Planlegging og utvikling av og i sentrum i byer og tettsteder - Transportøkonomisk institutt

De fleste typer handel kan lokaliseres i sentrum

Bildedokumentasjon fra Oslo: De fleste typer handel kan lokaliseres i sentrum 

Dette diskuteres også her:

Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Larvik - Transportøkonomisk institutt 

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum - Transportøkonomisk institutt

Samarbeid og styring

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har, sammen med Stavanger kommune, utarbeidet et verktøy for å lykkes med målrettet, langsiktig og forpliktende sentrumssamarbeid mellom kommuner og private aktører basert på CID Stavanger. Det ligger her

Verktøyet ble også presentert av Ole Martin Lund fra Stavanger kommune i seminar i Forum for byutvikling og bytransport i juni, se PP og opptak her (først i bolken om mellomstore og store byer)

TØI utarbeidet denne rapporten for KDD for noen år tilbake: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? - Transportøkonomisk institutt 

NIBR utarbeidet denne for KDD i 2019: Sammen om sentrum. En eksempelsamling om ulike offentlig – private samarbeidsmodeller for styrking av norske bysentrum

CIVITAS utarbeidet rapporten ‘Lokalisering av handel og service: Styring gjennom plan- og bygningsloven’ for KDD i 2022: Handelsutredning utkast (regjeringen.no)

TØI utarbeidet denne rapporten for KDD i 2023: Mikrourbanisme på norsk – Eksempelsamling - Transportøkonomisk institutt 

Kunnskapsoppsummeringer

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum - Transportøkonomisk institutt 

Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer - Transportøkonomisk institutt 

Politikerversjon av samme (kort, stor skrift, mange bilder)

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer? - Transportøkonomisk institutt 

Innbyggenes bruk og opplevelse av sentrum

Bruken og opplevelsen av sentrum i sju norske byer - Presentasjon av svar fra spørreundersøkelser - Transportøkonomisk institutt

Effekter av endringer i sentrumsområdene (inkludert tilgjengelighet og parkering)

BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019; Effekter og konsekvenser for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering - Transportøkonomisk institutt

Street-space reallocation in the Oslo city center: Adaptations, effects, and consequences - ScienceDirect

Bruken og opplevelsen av sentrum i sju norske byer - Presentasjon av svar fra spørreundersøkelser - Transportøkonomisk institutt 

Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer - Transportøkonomisk institutt 

Europeiske byer med bilfrie sentrum - Transportøkonomisk institutt

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting - Transportøkonomisk institutt

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum - Transportøkonomisk institutt 

Handelsanalyser o.l.

Vi hadde et ByBy-forum om handelsanalyser i 2019 (første del handler om plananalyser generelt, andre halvdel om handelsanalyser): Arbeidsseminar oktober 2019: Forskningsbehov knyttet til kvalitet i plananalyser - Transportøkonomisk institutt 

Disse kan gi nyttig innsikt:

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer - Transportøkonomisk institutt

Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser - Transportøkonomisk institutt

Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Larvik - Transportøkonomisk institutt

Her er noen måter å gjøre handles- og senteranalyser på:

Hordaland (nå Vestland) fylkeskommune har laget mal for handelsanalyser, se her:  mal-for-handelsanalysar-i-hordaland.pdf

Bergen kommune har også laget mal for handelsanalyser: Mal Til Handelsanalyse

Her er en annen måte å gjør det på:

Analyser av tre scenarier for arealutvikling i Haugesund - Transportøkonomisk institutt

Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik - Transportøkonomisk institutt

By- og sentrumsregnskap

Se oppsummering fra ByBy-forum, samt PPer og opptak av presentasjoner, her: Sentrumsregnskap: Erfaringer og viktige kunnskapsbehov - Transportøkonomisk institutt

Fra Vestfold (ny versjon er underveis):  byregnskap-for-vestfoldbyene

Fra Trondheim: Folk i byen og Midtbyregnskap - Trondheim kommune

Utvikling i detaljvarehandelen

Vista analyse 2018: Omsetningsutvikling i varehandel og tjenesteyting i et utvalg norske byer for perioden 2008-2018. Oppdatert versjon med tall for 2018

TØI 2014: Detaljvarehandel i 20 bykommuner - analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 - Transportøkonomisk institutt

Asplan Viak 2013: Handel i og utenfor bysentrum

Bystruktur og effekter av å lokalisere ting i såkalte ‘knutepunkter’

Se oppsummering fra ByBy-forum, samt PPer og opptak av presentasjoner, her: Bystruktur, reiseatferd og trafikkmengder: Viktige kunnskapsbehov - Transportøkonomisk institutt

Urban structure and sustainable modes’ competitiveness in small and medium-sized Norwegian cities - ScienceDirect

Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer? - Transportøkonomisk institutt

Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo - Transportøkonomisk institutt

Kvalitetssikring av metoden beskrevet i «Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg» - Transportøkonomisk institutt

Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner - Transportøkonomisk institutt 

Statlig lokalisering – hvor og hvorfor? - Transportøkonomisk institutt

Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? - Transportøkonomisk institutt 

Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling - Transportøkonomisk institutt 

Mikrourbanisme på norsk – Eksempelsamling - Transportøkonomisk institutt 

Utvikling og bevaring i sentrum

Se oppsummering fra ByBy-forum, samt PPer og opptak av presentasjoner, her: Utvikling og bevaring i sentrum - Transportøkonomisk institutt

Riksantikvarens bystrategi finnes her: By- og stedsutvikling - Riksantikvaren

Minste uteoppholdsareal ved utbygging i tette byområder

Seminar i prosjektet CITYCENTRE: Uteoppholdsarealer ved boligbygging i tett by - Transportøkonomisk institutt

Rapport fra Vestfold Fylkeskommune: tettere-byer-med-hoyere-kvalitet.pdf

Sandefjord: strategi-for-kvalitet-og-gjennomforig-av-byrom-sandefjord.pdf 

Gåing og sykling

Se oppsummering fra ByBy-forum, samt PPer og opptak av presentasjoner, her:  Kommunale gåstrategier og kvalitativ metodikk for vurdering av sykkelvennlighet: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov - Transportøkonomisk institutt

Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier - Transportøkonomisk institutt 

Sykling på mindre steder - Hva kan øke sykling og hvordan undersøke dette? Casestudier av Sauda og Modum - Transportøkonomisk institutt 

Egenskaper ved gåstrategier som påvirker deres nytte og effekt. Undersøkelser av gåstrategier for Haugesund, Trondheim og Ås - Transportøkonomisk institutt 

Gåstrategi for eldre - kunnskapsgrunnlag for planlegging i Kristiansand - Transportøkonomisk institutt

Annet som kan være nyttig

Se oppsummering fra ByBy-forum, samt PPer og opptak av presentasjoner, her:

Bylogistikk i byplanlegging - Transportøkonomisk institutt

Bærekraftig mobilitet i områdeutvikling: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov - Transportøkonomisk institutt 

Arbeidsseminar desember 2019: Tetthet og kvalitet - Transportøkonomisk institutt 

Disse rapportene kan også være nyttige:

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? - Transportøkonomisk institutt

Parkering – virkemidler og effekter - Transportøkonomisk institutt

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger