Spørreundersøkelser om sentrum

I perioden juni til oktober 2023 gjennomførte vi spørreundersøkelser om bruk og opplevelse av sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg, som del av forskningsprosjektet CITYCENTRE.

Svarene skal gi kunnskap om hva som kan gjøre sentrum i disse og i andre byer bedre for de som bor og jobber i byene. Spørreundersøkelsene ble sendt ut til et utvalg av personer som bor og/eller jobber i disse byene, enten via SMS eller via informasjon fra arbeidsgiver. Det var frivillig å delta.

Vi spurte om hvordan de som bor og jobber i byene bruker sentrum, hva de liker og ikke liker ved sentrum, hva de tenker om å bo i leilighet i sentrum, med mer. Svarene er viktige for at vi skal bedre forstå hva som bidrar til attraktive og levende sentrumsområder.

Resultatene skal brukes for å analysere blant annet:

  • Hvordan trivsel og opplevd tilgjengelighet til sentrum påvirker bruken av sentrum
  • Hvordan fysiske egenskaper ved byene, som for eksempel hvor i byene handel, tjenester, boliger og arbeidsplasser er lokalisert, påvirker bruken av sentrum
  • Hvorvidt de som bor eller jobber sentralt bruker sentrum oftere enn de som bor andre steder i tettstedet og hvordan sentralt lokaliserte boliger og arbeidsplasser bidrar til sentrums attraktivitet
  • Hvordan transportsystemet og tilgjengeligheten til sentrum påvirker bruken av sentrum
  • Hvordan fysiske egenskaper ved sentrumsområdene påvirker bruken og opplevelsen av sentrum.

Presentasjoner og publikasjoner fra undersøkelsen inneholder kun anonymiserte data, og enkeltpersoner kan ikke identifiseres.

Spørsmålene som ble stilt finner du her (eksempel fra Kongsberg)

I denne forenklete TØI-rapporten presenteres i hovedsak rene frekvensfordelinger fra disse byene, samt fra tidligere undersøkelser i Kristiansand, Hamar og Oslo.

Andre byer som ønsker å gjennomføre slike undersøkelser er velkomne til å bruke spørreskjemaet utviklet i CITYCENTRE. TØI kan også gjennomføre undersøkelsene. Dette må da bestilles og betales som et ordinært TØI-prosjekt.

Kontaktperson

Aud Tennøy

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger