Spørreundersøkelser om sentrum

I perioden juni til september 2022 gjennomfører vi spørreundersøkelser om sentrum i Arendal, Kongsberg, Lillehammer og Tønsberg.

Svarene skal gi kunnskap om hva som kan gjøre sentrum i disse og i andre byer bedre for de som bor og jobber i byene. Spørreundersøkelsene sendes ut til et utvalg av personer som bor og/eller jobber i disse byene, enten via SMS eller via informasjon fra arbeidsgiver.

Vi spør om hvordan de som bor og jobber i byene bruker sentrum, hva de liker og ikke liker ved sentrum, hva de tenker om å bo i leilighet i sentrum, med mer. Svarene er viktige for at vi skal bedre forstå hva som bidrar til attraktive og levende sentrumsområder.

Resultatene skal brukes i forskning, og presentasjoner og publikasjoner fra undersøkelsen vil kun inneholde anonymiserte data på gruppenivå. Enkeltpersoner skal ikke kunne identifiseres. Anonymiserte svar deles også med kommunene, slik at de får nyttig informasjon når de utvikler sentrum. Presentasjoner og publikasjoner fra prosjektet vil etter hvert legges ut på våre nettsider.

Det er frivillig å delta og har du mottatt lenken håper vi du har tid og lyst til å svare. Dersom du har fått lenke til undersøkelsen både på SMS og via arbeidsgiver ber vi om at du kun svarer én gang.

Om datainnsamlingen og respondentenes rettigheter

Dataene samles inn via elektroniske spørreskjema. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Den tekniske registreringen av svarene på spørreskjemaundersøkelsen foretas av Quenchtec. TØI er behandlingsansvarlig, og får utlevert data fra Quenchtec uten tilknytning til IP-adressene til dem som svarer. Forholdet er kontraktregulert. Dersom respondenten oppgir kontaktinformasjon (epost) vil denne erstattes med en koblingsnøkkel som lagres sikkert og adskilt fra øvrige data. Så lenge personer kan kobles direkte til spørreundersøkelsen vil kun prosjektteamet ved TØI ha tilgang til informasjonen. Prosjektet avsluttes i løpet av 2024 og da vil kun anonymiserte resultater og data fra undersøkelsen lagres og brukes for forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse.

Det er frivillig å delta, og respondent kan når som helst trekke sitt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du har svart på spørreundersøkelsen og ønsker å trekke deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, å få rettet opp eller slettet dine personopplysninger, å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Spørsmål til studien eller ønsker om å benytte deg av dine rettigheter rettes til prosjektleder Aud Tennøy eller Oddrun Helen Hagen ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Du kan også kontakte personvernombudets kontaktperson ved TØI, Gro Østlie.

På oppdrag fra TØI har NSD – Norsk senter for forskningsdata vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Spørsmål om NSD sin vurdering av prosjektet kan rettes til NSD eller på telefon: 55 58 21 17.

Du klan også lese vår personvernerklæring her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger