logo

Søk

Du er her

ByBy-seminaret 2019

ByBy-seminaret ble gjennomført tirsdag 26. november, og vi legger ut alle PP-presentasjonene under hvert foredrag i programmet under.


Vi vil beklage dårlig kvalitet på streamingen denne gangen. Vi jobber med å finne en god løsning til neste år.

Program:

08.30 - 09.00: Kaffe og registrering

09.00 - 09.10: Velkommen v/ forskningsleder Aud Tennøy

09.10 - 10.00: Areal, transport og reiseatferd

Det meste av forskningen om hvordan arealstruktur og transportsystemer påvirker reiseatferd og trafikkmengder er hentet fra større byer. Er det de samme mekanismene som virker i mindre byer, og i tilfelle i hvilken grad? Fitwi Wolday presenterer resultater fra sin doktorgrad om hvordan arealstruktur påvirker reiseatferd i mindre byer, der noen av byene inngår i større byregioner. Aud Tennøy presenterer resultater fra en undersøkelse om effekter av innfartsparkering på bærekraftig mobilitet, i et regionalt og langsiktig perspektiv.

10.00 – 10.20: Universell utforming av inkluderende byer og transportsystemer

Universell utforming, som gir tilgjengelighet for alle, er viktig i utviklingen av rettferdige og sosialt inkluderende byer og bytransportsystemer. Vi har forsket på ulike temaer knyttet til universell utforming av gater og kollektivtransportsystemer gjennom mange år. Kjersti Visnes Øksenholt oppsummerer og diskuterer viktige funn.

10.20 – 10.40: Pause

10.40 - 11.30: Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare planer og plananalyser – er vi gode nok?

Hensikten med planlegging er å skape kunnskap som gjør beslutningstakerne bedre i stand til å fatte beslutninger som bidrar til at målene de har definert kan nås. Dette krever at plananalysene er systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare.

Vi har undersøkt om dagens plananalyser har disse kvalitetene, og peker på mulige forbedringer. Er det riktig og realistisk å kreve at plananalyser skal oppfylle disse kravene? Innlegg v/ Aud Tennøy, forberedt kommentar fra planpraksis, diskusjon med salen.

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 – 15.30: Flere, lengre og triveligere reiser til fots og på sykkel - hvordan skal vi få det til?

Flere, lengre og triveligere reiser til fots og på sykkel er viktige målsettinger i by og bygd. Dette krever ofte at biltrafikken må nedprioriteres, og det kan være utfordrende. Vi bruker det meste av tiden etter lunsj til å belyse ulike sider ved planlegging og tilrettelegging for gåing og sykling.

12.15 – 13.15: Vi presenterer først resultater fra prosjekter knyttet til virkemidler, samarbeid og planlegging:

13.15 – 14.35: Vi presentere deretter resultater som belyser trafikantenes opplevelser og preferanser, i hovedsak basert på undersøkelser knyttet til Oslo sentrum:

  • I Oslo har man fjernet parkeringsplasser og endret kjøremønsteret for å gi mer plass til gående, syklister og byliv. Hvordan har dette påvirket opplevd tilgjengelighet til og bruk av Oslo sentrum? Fungerer vareleveringen? Og ikke minst – har det blitt bedre å gå og sykle i sentrum? V/ Oddrun Helen Hagen

Pause 20 minutter m/ noe å bite i

14.35 – 15.05: Gåstrategier – muligheter og utfordringer

Ida Hermansen fra Bergen kommune og Helle Beer Urheim fra Oslo kommune jobber med gåstrategier i sine byer. De vil fortelle om hva som har vært de største utfordringene i arbeidet og hvordan disse er løst (eller ikke).

15.05 – 15.30: Vi avslutter seansen med en diskusjon med salen om hvordan fagfolk og forskere kan bidra til at flere reiser oftere og lengre til fots og på sykkel, og har det trygt og trivelig underveis.

15.30 - 15.50: Bompenger & sånt

Det har vært mye diskusjon om bompenger & sånt, både i valgkampen og i andre sammenhenger. Er bompenger virkelig helt nødvendig? Hvordan blir framtidas arbeidsreiser og framkommelighet uten bompenger? Kan vi utvikle byene og transportsystemene på måter som gir måloppnåelse uten bompenger? Kommentar v/ Aud Tennøy

15.50 – 16.00: Takk for nå! v/ Aud Tennøy

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Aud Tennøy på ate@toi.no

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no