Forskningsprosjekt

ITS for sårbare trafikanter

Prosjektet vil fokusere på sårbare trafikanter og på systemer som kan bedre trafikksikkerheten for disse. Med sårbare trafikanter mener vi fotgjengere, syklister, mopedister og motorsyklister. Intelligente transportsystemer (ITS) er en samlebetegnelse for systemer som formidler informasjon mellom trafikanter i veisystemet og mellom veisystemets infrastruktur og trafikantene. Prosjektet skal identifisere, beskrive, og evaluere effekt på atferd og ulykker for ITS-systemer som er spesielt rettet mot å bedre sikkerheten for de sårbare trafikantene.

Forskningsutfordringer

Det er mange utfordringer i prosjektet, men den viktigste er å samle inn publiserte studier om ITS-systemer på en effektiv, grundig og omfattende måte fra de internasjonale kilder vi har identifisert, og systematisere den kunnskapen som disse studier representerer mht virkninger på atferd og ulykker som involverer sårbare trafikanter. Et viktig element i denne utfordringen er å skille mellom gode og mindre gode studier når det gjelder evalueringsmetodikk og validiteten i de resultater man har kommet frem til.

Her vil forsøk og evalueringer som er gjort i virkelig trafikk rangere høyest mht validitet, men det er usikkerhet omkring hvor omfattende denne evalueringsforskningen kan være. Er den begrenset i omfang, vil vi kunne bli henvist til simulator-studier og andre former for tilnærminger som gjør en generaliserbarhet av resultater til virkelig trafikk mer usikker. Dette validitetsspørsmålet er derfor meget viktig fordi vi vet at trafikanter kan kompensere og tilpasse sin atferd i virkelig trafikk på måter som kan redusere den effekten som systemutviklerne ideelt så for seg før systemet ble prøvd ut i praksis.

Atferdsmessige tilpasninger og kompensasjonsmekanismer er vanskelig å studere på annen måte enn i virkelig trafikk, her kan simuleringer og andre tilnærmingsmetoder komme til kort. Systematisering og tolkning av forskningsresultater, og validiteten og generaliserbarheten i disse, blir derfor de største utfordringene i dette prosjektet.

Hvem har behov for resultatene?

Alle vil ha behov for resultatene fordi vi alle – i varierende grad riktignok - er sårbare trafikanter fra tid til annen, men vi forventer at resultatene vil være av stor interesse for alle som arbeider for trafikksikkerhet i ulike sammenhenger. Først og fremst myndigheter og interesseorganisasjoner, syklister og motorsyklister har slike, fotgjengere ikke. De er derfor en ekstra sårbar gruppe, vi tenker spesielt på barn, eldre og personer med ulike funksjonshemminger som gir disse grupper spesielle utfordringer. En viktig problemstilling for prosjektet vil derfor være tiltak som gjør sårbare trafikanter mer synlige i trafikken eller som kan gi dem prioritet og forrang i sammenhenger hvor de stiller svakt i forhold til bilførere for eksempel potensielle konflikter knyttet til kryssutforming og signalregulering. Blant de første brukerne vil man nok også finne andre forskere fordi det tas sikte på å presentere resultater på konferanser og i tidsskrifter.

ITS-løsninger for sårbare trafikanter

”ITS-løsninger for sårbare trafikanter” kan være et egnet og samlende betegnelse på den kunnskapen som vil bli utviklet i prosjektet.

Dokumenter

Driver Support Systems and Road Safety Outcomes: Potential Effects on Fatal accidents (Power Point)

Driver Support Systems and Road Safety Outcomes: Potential Effects on Fatal Accidents (Paper)

Kontaktperson

Truls Vaa

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger