Du er her

Voksende marked for gjenvinning av elbilbatterier

Mange elbilbatterier blir tilgjengelige for gjenbruk i Norge allerede fra 2025. Dette skyldes at Norge har vært tidlig ute med elektrifisering av bilparken.

I EU vil gjenbruk av elbilbatterier først ta av etter 2030. De påfølgende 10-15 årene vil EU og EFTA-landene utenfor Norge resirkulere 10 til 20 ganger mer elbilbatterier enn Norge. Dette er konklusjonen i en ny TØI-rapport.

Norge har et ambisiøst mål om å kun selge nullutslipps personbiler, lette kommersielle kjøretøyer og bybusser fra 2025. Fra 2030 gjelder målet også de største kommersielle kjøretøyene, 50% av lastebilene og 75% av bussene. I EU skal CO2-utslipp fra nye biler reduseres med henholdsvis 15 og 20 prosent i 2025 og 2030 fra 2020-nivå. EUs CO2-krav og ny teknologi, særlig utviklingen av Li-Ion batteriet med stadig høyere energitetthet og lavere kostnader, gjør det mulig å produsere batterielektriske kjøretøyer i alle segmenter.

Volumene av installerte batterier og batterier som blir tilgjengelig for gjenbruk eller resirkulering i EU og EFTA-land utenom Norge vil samlet sett kunne utgjøre om lag to ganger de norske volumene i 2025, og fire ganger de norske volumene i 2030. Deretter vil volumene vokse mye raskere i andre land enn i Norge.

Dersom vi når målet om bare å selge nullutslippspersonbiler etter 2025 vil Norge kunne stå for om lag 8% av de totale Europeiske elbilsalgsvolumene i 2025, og under 4% i 2030. Dermed vil det i løpet av perioden 2035-2040 kunne bli ca. 10 ganger høyere gjenbruks/resirkuleringsvolumer tilgjengelig i EU enn i Norge, og 20 ganger så høye volumer fem år senere.

Rapporten ble skrevet som en del av BATMAN Innovation Action-prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd (BATMAN - 299334) og prosjektpartnerne.

Rapport: Fra markedsopptak til vraking. Li-Ion batteriers vei gjennom vegtransportsektoren. TØI report 1756/2020. Forfattere: Erik Figenbaum, Rebecca Jayne Thorne, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben, Pinchasik, Lasse Fridstrøm

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger