Du er her

Kreativ byutvikling i Porsgrunn

Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

 

Fra Grenland Friteaters gateteater ’Stedsans’. Foto: Dag Jenssen

Da Porsgrunn satte i gang et prosjekt for å realisere ”kreativ byutvikling”, var koblingen mellom det kulturelle og det fysiske sentralt. Etter tre år er slitne sentrumsområder blitt rustet opp fysisk og estetisk, boliger er bygd, folk har flyttet inn og alle kan flanere elvelangs - og Porsgrunn kommune har fått Bolig- og byplanprisen 2006 for sin sentrumsplanlegging fordi planen ”… aktivt bruker kulturtiltak og kunstneriske aktiviteter i planleggingen og gjennomføringen av byutviklingstiltak”.

 

Prosjektet har fått fram tidsavgrensete kulturelle begivenheter som Grenland Friteaters gateteater/byvandring ’Stedsans’, og en markant ny kulturell infrastruktur gatelangs og elvelangs.

To faktorer var avgjørende for at satsingen kom i stand: valg av rett tidspunkt (”timingen”) knyttet til byens 200-årsjubileum i 2007 og tilgang på ekstraordinær finansiering gjennom fylkeskommunale regionale utviklingsmidler.

Satsingen var avhengig av en solid institusjonell oppfølging gjennom omorganisering og gjensidige tillitsrelasjoner mellom fag og politikk, og mellom offentlige og private, så vel kommersielle som kulturelle, aktører. Avgjørende har også vært et skifte av fokus for hva byutvikling dreier seg om, fra bare ”arbeidsplasser og parkeringsplasser” til byliv og bomiljø i levende sentrumsområder.

Kreativ byutvikling - Stedsans og sentrumssatsing i Porsgrunn, Rapportnr: 945/2008, Forfatter: Vibeke Nenseth

 

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger