Du er her

Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Av Rolf Hagman og Kjell Werner Johansen

 Dieselavgiften er i dag kr 3.50 per liter. I tilegg er det en CO2 avgift på 57 øre per liter. Biodiesel har vært fritatt for begge disse avgiftene og fra 2010 vil regjeringen oppheve avgiftsfritaket for den første komponenten. Fritaket for den mindre CO2-avgiften beholdes. Dette gjør at ren biodiesel blir dyrere enn vanlig diesel.

Ustabile rammebetingelser
I debatten om avgiftsfritak for biodrivstoff har næringspolitiske hensyn og mangel på stabile rammebetingelser vært sterkt framme. Dette er absolutt relevante argumenter i totalbildet.

Både produsenter og brukere av biodiesel har foretatt investeringer med forventning om fortsatt avgiftsfritak. Oppheving av avgiftsfritaket gjør at tilpasninger enkelte transportører har gjort for å kjøre med en høy andel biodiesel er bortkastet. Det er beklagelig.

Transportører og produsenter må kunne forlange stabile rammebetingelser. Hvis avgiftsfritaket nå kuttes ut kan det gi langsiktige skadevirkninger når det gjelder næringens vilje til å tilpasse seg miljøvennlige løsninger i framtiden. På den annen side, hvis det miljømessig er en dårlig strategi å satse på avgiftsfritak for biodiesel, så er det kanskje bedre å snu jo før jo heller?

Fakta om de miljømessige realitetene har vært lite framme i debatten.
 
To ulike strategier
Biodrivstoff kan tas i bruk i transportsektoren på to måter. Avgiftsfritak stimulerer den enkelte bedrift eller bileier til å gjøre tilpasninger for å bruke biodrivstoff. Dette har fått enkelte transportbedrifter til å kjøre på 100 prosent biodiesel, både ut fra økonomiske vurderinger og for å styrke miljøprofilen.

Samtidig krever myndighetene i dag at alt drivstoff skal inneholde en andel på 2,5 prosent biodrivstoff. Oljeselskapene ordner dette i praksis med å blande inn fem prosent biodiesel i den ordinære dieselen da dette er mest økonomisk. Siden det selges om lag like mye bensin som diesel til vegtransport, er myndighetenes miljøkrav oppfylt.

Neste år økes innblandingskravet til fem prosent, og tanken er at kravet til innblanding gradvis kan økes i takt med produksjonen av slikt drivstoff, miljøpolitiske mål og forpliktelser. I dag er det ikke noe teknisk problem for bilparken om man har sju prosent innblanding av biodiesel, og etter hvert som syntetisk diesel blir mer vanlig, kan man øke andelen ytterligere.

Lavinnblanding er i dag en bedre miljøstrategi enn avgiftsfritak for å få bedrifter og andre til å gå over til å kjøre på 100 prosent biodiesel da slik diesel i ren form er et relativt sett dårlig drivstoff. For de som produserer biodrivstoff burde det ikke spille noen rolle om produksjonen går til avgiftsbelagt innblanding eller avgiftsfri ren vare.

Hva er biodiesel?
Biodiesel er i dag i realiteten Rapsmetylester, RME, og blir produsert ved å blande rapsolje med metanol. I framtiden kan vi få syntetisk diesel fra blant annet biomasse. Den norske bedriften Xynergo på Hønefoss jobber med å utvikle prosesser som gjør at vi kan få syntetisk biodiesel fra den norske skogen.

RME egner seg utmerket for lavinnblandning i fossil diesel ved at det holder innsprøytingsdysene rene og brenner fint sammen med konvensjonell diesel. RME alene (100 prosent) egner seg som nevnt mindre godt som drivstoff. Grunnen til dette er noe høyere dannelse av nitrogenoksid (NOx), belastninger på dieselpumpen og RMEs egenskapene som løsningsmiddel for motorolje.

Fremtidig syntetisk biodiesel vil ikke ha ulempene til RME. Fortsatt forskning og støtte til for eksempel Xynergo for utvikling av metoder for å produsere syntetisk diesel fra norsk skog er fornuftig i arbeidet med å oppnå bærekraftig transport. Når syntetisk diesel kommer på markedet, kan man øke innblandingskravet eller kjøre på 100 prosent syntetisk diesel.

Klimanøytrale drivstoff
Klimanøytrale drivstoff er drivstoff som i et livsløpsperspektiv ikke bidrar til økt mengde klimagasser i atmosfæren. Det varierer sterkt hvor klimanøytralt biodrivstoff er. Dyrking, høsting, produksjon og distribusjon er ikke helt fritt for utslipp av CO2. Metan fra søppelfyllinger (biogass) er nok det nærmeste vi i dag kan komme et drivstoff som er klimanøytralt.

Statoils direktør Alexandra Bech Gjørv erklærte på Statoils Høstkonferanse 17. november at den biodiesel (RME) som selskapet nå bruker til innblanding, har blitt klassifisert som 46 prosent klimanøytral. Dette er bra, siden det i dag produseres biodrivstoff i verden som omtrent ikke bidrar til klimagassutslipp når en tar utslippene i hele verdikjeden, fra dyrking til bruk, med i regnestykket.

Avgifter
Biodrivstoffet som oljeselskapene i dag er tvunget til å blande inn i dieselen er i dag avgiftsfri. Etter hvert som andelen biodrivstoff øker vil det bety store inntektstap for staten. Dette er utvilsomt en viktig årsak til at avgiftsfritaket nå fjernes. Avgifter er nødvendig for å dekke fellesskapets utgifter til blant annet infrastruktur og kan i tilfellet biodiesel også i noen grad kompensere for ulemper og kostnader som veislitasje og utslipp av avgasser påfører samfunnet.

Man kan tenke seg en avgiftsmodell hvor den biodieselen som ”tvangsinnblandes” ikke er avgiftsfri, samtidig som man beholder avgiftsfritak for de som kjører på 100 prosent biodrivstoff. I et slikt system ville man både kunne sikre avgiftsinntektene og opprettholde incentivene til å kjøre på ren biodiesel, altså ved en kombinasjon av juridiske virkemidler (lovpålegg) og markedsmekanismer.

Men siden det gir bedre miljøeffekt å blande biodieselen ut i all diesel enn å oppfordre enkelte transportører til å kjøre på ren biodiesel, så er miljøgevinsten ved avgiftsfritaket diskutabel. En oppfordring til å kjøre på 100 prosent RME kan være et miljøpolitisk blindspor.

Gjennom lovpålagt innblanding kan myndighetene innfase alt det biodrivstoffet som i praksis er tilgjengelig på markedet, og samtidig kreve inn nødvendige avgifter til infrastruktur. Billig avgiftsfritt drivstoff er ikke nødvendigvis et effektivt miljøtiltak.
 

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger