Du er her

19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg»

Dette viser en ny TØI-rapport. I beregningene er det kun tatt med transport med lastebiler over 7,5 tonn som starter og/eller ender i Oslo. Utslipp fra gjennomgangstrafikken er ikke inkludert.

Denne trafikken utgjør ca. 45 millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte kilometer. Av varekategoriene innenfor «Bygg og anlegg» er det «Materialer og utstyr» som gir flest kilometer samlet sett.

Hovedformålet med undersøkelsen er å sammenligne varetransport med lastebil knyttet til bygg og anleggsvirksomhet med andre varegrupper, og klimagassutslippene som følge av disse.

Rapporten viser videre at 51 prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, og skyldes først og fremst transport av store mengder masser, stein og grus, torv og leire. Transporten er fordelt på mange, men relativt korte turer.

For alle turene som er inkludert i undersøkelsen er de største utslippene fra kategorien «Jordbruk og næringsmidler», som stort sett er matvarer. Kategorien med flest kjørte kilometer er «Tomturer».

TABELL: Utslipp av CO2 i tonn fra alle turer som slutter eller starter i Oslo fordelt på utslipp innenfor og utenfor kommunegrensen. Data for 2017.

 

Utslipp innenfor Oslo

Utslipp utenfor Oslo

Totalt innenfor og utenfor Oslo

Masser, stein og grus, torv og leire

7 279

7 640

14 918

Materialer og utstyr

4 157

23 582

27 739

Annet avfall

739

2 300

3 039

Totalt for bygg og anlegg

12 175 (19%)

33 522 (16%)

45 697 (17%)

Brytning og utvinning, olje og oljeprodukter

3 770

11 207

14 978

Jordbruk og næringsmidler

8 639

58 273

66 912

Forbruksvarer, maskiner og industriprodukter

2 229

11 297

13 526

Kjemikalier

866

6 205

7 071

Stykkgods

13 541

32 725

46 266

Tremasser

371

1 099

1 470

Avfall husholdninger og kommune

5 542

1 930

7 472

Tomme beholdere og paller

520

3 590

4 110

Tomtur

13 666

33 074

46 740

Annet

3921

13332

17253

Totalt for alle varegrupper

65240

206254

271494

 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Klimaetaten, og analyserer trafikktall og beregner utslipp basert på data rapportert i SSBs Lastebilundersøkelse

Rapport: Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo. TØI rapport 1725/2019 Forfattere: Ingrid Sundvor og Tale Ørving

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger