Du er her

Vogntog utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene

Vogntog er utløsende part i kun en tredjedel av dødsulykkene de er innblandet i på norske veger. For møteulykker er tallet bare 20 prosent. Ulykkene oppstår som oftest ved at motparten kommer over i feil kjørefelt.

Dette viser en gjennomgang Transportøkonomisk institutt har gjort av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper.

Av 115 dødsulykker på norske veger mellom 2005 og 2008 hvor vogntog var involvert, var vogntogene utløsende faktor i kun 39 tilfeller, det vil si 33 prosent.

Møteulykker er den vanligste ulykkestypen der  vogntog er innblandet. Av de 115 dødsulykkene var 80 møteulykker. Vogntog var den utløsende part i kun 16 av disse, det vil si 20 prosent. I to tilfeller var årsaksforholdet uklart.

Undersøkelsen viser at den hyppigste årsaken til ulykker med vogntog er at personbilen kommer over i feil kjørebane. I de fleste tilfeller er vogntoget altså ikke den utløsende part, men konsekvensene blir  fatale på grunn av vogntogenes størrelse og vekt. Vogntog er sjeldnere innblandet i ulykker enn andre kjøretøy når det tas hensyn til kjørelengde.

Selvmord i trafikken regnes ikke som trafikkulykke. Blant 77 møteulykker med vogntog hvor motpart var utløsende part, vurderte Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper at 15 tilfeller var selvvalgt handling, eller høyst sannsynlig selvvalgt handling. Disse tilfellene inngår derfor ikke i analysen. I tillegg var det kanskje selvvalgt handling i 11 tilfeller. Disse ulykkene er inkludert i analysematerialet.

Rapport:
130 dødsulykker med vogntog. Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. TØI-rapport 1061/2010. Forfattere: Terje Assum og Michael W. J. Sørens
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger