Du er her

Videreføring av dagens fartsgrenser reduserer ikke antallet drepte og skadde

Antall drepte og skadde i trafikken vil ikke reduseres dersom dagens fartsgrensepolitikk forblir uendret.

De generelle fartsgrensene i Norge er 50 og 80 km/t, og de har vært uendrede siden 1965. Særskilte fartsgrenser benyttes mer og mer. I en ny rapport fra TØI drøftes det om man kan anvende et generelt prinsipp for å utforme et nytt system for fastsetting av fartsgrenser.

Det finnes tre prinsipper for fastsetting av fartsgrenser:

1. Samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser

Samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser fastsettes slik at de samfunnsøkonomiske kostnader ved å avvikle trafikken minimeres. De samfunnsøkonomiske kostnader består av tidskostnader, ulykkeskostnader, kjøretøys driftskostnader og kostnader ved støy og forurensning, medregnet klimagasser. Samfunnsøkonomisk optimale fartsgrenser er stort sett høyere enn dagens fartsgrenser og vil derfor gi flere drepte og skadde i trafikken.

2. Fartsgrenser utledet av Nullvisjonens toleransegrenser

Nullvisjonsfartsgrenser innebærer at dagens fartsgrense på 50 km/t i tettbygd strøk settes ned til 40 km/t, fartsgrensen 60 km/t settes ned til 50 km/t og fartsgrensen 80 km/t på veger uten midtrekkverk settes ned til 70 km/t. På veger med midtrekkverk kan fartsgrensen være høyere enn 80 km/t. Beregninger viser at innføring av Nullvisjonsfartsgrenser vil redusere årlig antall drepte i trafikken med mellom ca. 20 og 35 og årlig antall hardt skadde med mellom ca. 70 og 135.

Undersøkelser tyder på at et flertall er uenig i at fartsgrensen på 80 km/t bør settes ned til 70 km/t. Det er også et flertall som er uenige i at fartsgrensen på 50 km/t bør settes ned til 30 km/t, men her kan en fartsgrense på 40 km/t også oppfattes som forenlig med nullvisjonen. Holdningene til en fartsgrense på 40 km/t er ikke undersøkt.

3. Et forståelig fartsgrensesystem

Dette vil si et sett av fartsgrenser for ulike vegtyper som trafikantene forstår begrunnelsen for og aksepterer. Et slikt fartsgrensesystem vil ha elementer fra de to andre prinsippene og innebære at dagens fartsgrenser i store trekk beholdes. Dette prinsippet vil ikke innebære endringer i antall drepte og skadde i trafikken.

Et flertall av trafikantene ønsker å beholde dagens fartsgrenser i Norge. Dette innebærer at man ikke kan skape et mer forståelig fartsgrensesystem ved å gjøre store endringer i dagens fartsgrenser i Norge.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Hele rapporten: TØI-rapport: 1589/2017. Miniscenario: Fartsgrensepolitikk. Virkninger på trafikksikkerhet av ulike fartsgrenser. Forfatter: Rune Elvik.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger