Du er her

Vanskelig å fastsette verdien av et menneskeliv

Beregninger av hva et menneskeliv er verdt varierer nærmest i det uendelige.

Det finnes ikke én bestemt verdi av et menneskeliv. Den økonomiske verdien av et menneskeliv har siden 1970-tallet blitt satt basert på betalingsvillighetsmetoden. Det er utført mange undersøkelser om betalingsvillighet for redusert risiko for å dø eller pådra seg helseskader som har resultert i enormt sprikende resultater.

I en ny rapport rekonstrueres historien til betalingsvillighetsstudier ved å bygge på filosofen Imre Lakatos’ teori om vitenskapelige forskningsprogrammer. Rapporten er en del av forskningsprosjektet LAKATOS.

Lakatos’ teori om vitenskapelige forskningsprogrammer forklarer hvordan en forskningstradisjon kan leve med et vell av uforklarlige resultater og resultater som tilsynelatende strider mot forskningens teorigrunnlag.

Betalingsvillighetsforskningen svarer godt til en slik karakteristikk. Forsøk på å forklare det enorme spriket viser at det bare delvis har sitt opphav i faktorer som ifølge økonomisk teori kan forventes å føre til variasjon i betalingsvillighet. Ett av svarene på dette har vært at deler av betalingsvillighetsteorien er reformulert, slik at resultater som opprinnelig stred mot den ikke lenger nødvendigvis gjør det.

Reformulering av teorien har i dag gått så langt at nesten ethvert resultat er teoretisk mulig. Dermed er det store spriket i resultater av empiriske undersøkelser definert bort som et problem. Dette har ført til at betalingsvillighetsteorien i dag nærmest kan forklare ethvert resultat.

På den måten har betalingsvillighetsforskningen muligens kommet til veis ende: Den begynte med et klart mål om å finne en bestemt verdi av et menneskeliv. Det viste seg etter hvert at det var umulig å finne en slik verdi. Teorien ble da reformulert slik at den i dag sier at en bestemt verdi av et menneskeliv ikke finnes. Det finnes uendelig mange forskjellige verdier og disse kan variere enormt.

Man skulle kanskje tro at forskning med sikte på å anslå verdien av et statistisk liv ble gitt opp som et håpløst prosjekt når resultatene varierer så mye og ingen har klart å gi en særlig god forklaring på variasjonen. Men verdsettingsforskningen lever tvert om i beste velgående og resultater av nye studier publiseres hyppig.

Hele rapporten: Verdien av liv - et forskningsprograms vekst og fall. TØI-rapport 1531/2016 Forfatter: Rune Elvik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger