Du er her

Undersjøiske vegtunneler mest brannutsatte

Undersjøiske tuneller og tuneller med høy stigningsgrad utgjør bare fire prosent av vegtunellene i Norge. Likevel hadde disse tunellene hele 44 prosent alle av brannene og branntilløpene i perioden 2008-2011. De typiske brannene i undersjøiske vegtunneler i tunge kjøretøy med tekniske problemer som årsak, førte imidlertid ikke til alvorlige personskader eller død.

Dette viser en ny rapport fra TØI, utarbeidet på oppdrag for Statens vegvesen og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Undersjøiske vegtunneler er med andre ord betydelig overrepresentert i statistikken over branner og branntilløp i kjøretøy.

Norge er blant de landene i verden som har flest vegtunneler. Det finnes godt over 1000 tunneler på riks- og fylkesvegnettet fordelt utover landet. 31 av disse er undersjøiske med høy stigningsgrad, definert som stigning på over 5 prosent. I tillegg finnes det 10 vegtunneler som ikke er undersjøiske, men som også har høy stigningsgrad.

Disse 41 vegtunnelene hadde hele 44 prosent av alle brannene og branntilløpene i perioden 2008-2011. Tunge kjøretøy er overrepresentert i disse brannene, og tekniske problemer var den hyppigste årsaken. I flatere tunneler skjer det flest branner i personbiler og oftest etter kollisjoner.

Vegtunneler er vanligvis minst like sikre som eller sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i friluft. Men de har et katastrofepotensial ved brann.

I perioden 2008-2011 var det i gjennomsnitt 21 tunnelbranner pr år per 1000 tunneler i Norge. Det tilsvarende tallet for antallet branntilløp var 12 per år.

Brannene og tilløpene fører som regel ikke til skade på personer eller tunnel. Av 135 branner og tilløp førte åtte til alvorlige personskader eller død, åtte personer ble lettere skadd, 40 involverte skader på kjøretøy og 20 involverte skader på tunnel.

Tekniske problemer er den hyppigste årsaken til branner og tilløp i tunge kjøretøy, mens eneulykke og kollisjon er den hyppigste årsaken til branner og tilløp i kjøretøy under 3,5 tonn.
 

Rapport:
Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011. TØI rapport 1205/2012. Forfattere: Tor-Olav Nævestad & Sunniva Meyer
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger