Du er her

Tallfesting viktig for helhetlig sikkerhetssatsing

Et tallfestet mål for sikkerhetsambisjonene innen transportsektoren er viktig for å gi en mer helhetlig og målrettet politikk på feltet, ikke minst i forhold til budsjettering.

Det er konklusjonen i en rapport som Transportøkonomisk instiutt har utarbeidet med finansiering fra Norges forskningsråd. Rapporten identifiserer ulike visjoner eller normative premisser som ligger til grunn for sikkerhetstenkningen innen transportsektoren, og analyserer hvordan disse begrunnes.

Nullvisjonen er i dag en av de tydeligst uttalte premissene for trafikksikkerhetsarbeidet. Visjonens mål er at ingen skal bli drept eller varig skadet i trafikken. Men det finnes også andre typer normative tilnærminger, for eksempel målstyring der man konsentrerer seg om å oppnå tallfestede mål. En tredje tilnærming er tanken om et optimalt sikkerhetsnivå, utledet av økonomisk velferdsteori. Videre har man tanken om et akseptabelt sikkerhetsnivå, reguleringer og standarder som er satt for å fremme sikerheten, og til sist ulike incentiver og resurrsallokeringsmekanismer som bestemmer hvilke ressurser som skal tildeles sikkerhetsfeltet.

Prosjektet har studert hvordan disse ulike normative premissene er forankret. Fem ulike kriterier er lagt til grunn i analysen: Rasjonalitet, rettferdighet, etisk forsvarlighet, demokratisk legitimitet og enkelhet og tydelighet.

Analysen konkluderer med at det er mulig å knytte dagens ulike typer premisser tettere sammen, slik at de kan utgjøre et mer helhetlig grunnlag for sikkerhetspolitikken innen transportsektoren.

Det vesentligste elementet for å oppnå dette er et tallfestet mål for bedre transportsikkerhet. Et slikt mål kan gi grunnlag for å beregne hvilke tiltak og hvor stort budsjett som trengs for å realisere målet, enten på den mest kostnadseffektive måten, eller hvis man også skal ta distriktspolitike eller andre hensyn.

Dette vil igjen gi grunnlag for å utvikle normative premisser for sikkerhetspolitikken som har større styringskraft enn det slike premisser har i dag.

Kilde: En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerheetspolitikken. TØI-rapport 964/2008. Av Rune Elvik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger