Du er her

Sykkellys kan redusere drepte og skadde

Totale antall drepte og skadde syklister kan reduseres med 3 prosent dersom nye sykler selges med fastmontert lys og med 10 prosent dersom alle sykler med lys.

Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørket er omtrent to tredjedeler. Det er imidlertid store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, sykler om vinteren, og blant menn som sykler mye. Det er til sammen ca. 7-10 prosent som sykler med ulovlig lys (ikke montert på sykkelen eller som lyser for dårlig).

Kunnskapen om hvilke krav som stilles til sykkellys er generelt dårlige, både blant syklister og blant sykkelselgere. Lystyverier er forholdsvis vanlige, 18 prosent av dem som har lys på sykkelen oppgir at de er blitt frastjålet en sykkellykt i løpet av det siste året. I de fleste tilfellene er det batterilykter som blir stjålet.

I dag selges de aller fleste sykler uten fastmontert lys. Et påbud om at alle sykler må selges med fastmontert lys kan tenkes å øke lysbruken. Det finnes imidlertid andre og trolig viktigere faktorer som påvirker lysbruken, som personlige holdninger.

Bruken av sykkellys reduserer innblandingen i ulykker, men det er metodisk vanskelig å tallfeste effekten. Det er likevel estimert at det totale antall drepte og skadde syklister kunne reduseres med ca. 3 prosent dersom alle nye sykler selges med fastmontert lys og med ca. 10 prosent dersom alle sykler med lys, både i mørke og i dagslys.

Rapporten er basert på en rekke ulike studier, blant annet sykkeltellinger, webundersøkelse blant syklister, undersøkelser blant sykkelselgere og litteraturstudie. Formålet har vært å belyse spørsmål om bruken av sykkellys i Norge, om kunnskap om regler for bruk av sykkellys blant syklister og sykkelselgere, om salg av sykler med lys, effekten av å bruke sykkellys og mulige effekter av et påbud om at nye sykler må ha fastmontert lys.

Hele rapporten: Synlige syklister Bruk av sykkellys i Norge og effekt på ulykker. TØI rapport 1478/2016. Forfattere: Alena Høye og Ingeborg S. Hesjevoll

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger