Du er her

Sykkelboks anbefalt løsning

Såkalt ”sykkelboks” kan med fordel benyttes i større omfang i Norge. En gjennomgang av utenlandske studier viser at dette både øker sikkerheten, trygghetsfølelsen og framkommeligheten for syklister i vegkryss i tettbygde strøk.

 
 I utlandet brukes såkalt sykkelboks mange steder for å forbedre sikkerheten og framkommeligheten for syklister.

Såkalt ”sykkelboks” kan med fordel benyttes i større omfang i bykryss enn det som er tilfellet i dag. En gjennomgang av utenlandske studier viser at dette både øker sikkerheten, trygghetsfølelsen og framkommeligheten for syklister i vegkryss i tettbygde strøk.

Sykkelboks er en spesiell oppmerking i kryss hvor det gjøres plass til syklister i et eget felt foran bilene. I utlandet bruker man også ofte også farger for å framheve dette feltet.

Utenlandske evalueringer viser generelt at både tilbaketrukket stopplinje for biler, farget oppmerking av sykkelfeltene og sykkelboks har en positiv effekt for syklister. Disse tiltakene bør derfor også brukes mer i norske byer.

I 2009 foretok TØI et litteraturstudium av 59 vegnormaler og håndbøker for sykkel-, fotgjenger- og kollektivtrafikk fra ni land. Formålet var å finne ut hvordan andre land anbefaler at bykryss bør designes for å sikre gode forhold for miljøvennlige transportformer som sykkel, gange og buss.

Den studien som nå foreligger er en oppfølging av denne studien.

Rapport:
Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss. Internasjonale erfaringer og effektstudier.
TØI-rapport 1068/2010. Forfatter: Michael W. J. Sørensen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger