Du er her

Stadig større oppslutning om lav promillegrense

Promillegrensen på 0,2 får stadig større aksept i befolkningen. Mens det i 2002 var 53 prosent som mente grensen burde endres tilbake til 0,5, var denne andelen sunket til 27 prosent i 2008, viser en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

Studien har undersøkt hvordan kunnskaper og holdninger til trafikksikkerhet har endret seg i løpet av de siste ti år.

Mens den lave promillegrensen får økende oppslutning, er det imidlertid en lavere andel som ønsker reduserte fartsgrenser i boligområder enn tidligere. Til tross for dette er det stadig flere som er positive til forslaget om fartssperrer som varsler med lyd eller andre systemer når man kjører over fartsgrensen, selv om nivået fremdeles ikke er høyt (38 prosent enige). Holdningen til at fartssperren skal gjøre det umulig å overskride fartsgrensen har ikke endret seg.

Mens flere nå mener at sikkerheten på vegene er for dårlig, er det ikke noen endringer med hensyn til folks villighet til selv å ta ansvar for å tilpasse farten etter forholdene. De alle fleste mener fortsatt at det er myndighetenes ansvar å sørge for sikkerheten på vegene.

Mer enn halvparten mener nå at bilister bør ha vikeplikt for syklister når en sykkelveg krysser en bilveg, en mening som står i motsetning til trafikkreglene.

Rapport:
Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008. Status og tendenser. TØI-rapport 1023/2009. Forfatter(e): Ross Phillips og Aslak Fyhri.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger