Du er her

Oppdagelsesrisikoen øker - folk blir mer lovlydige i trafikken

Risikoen for å bli knepet for en rekke trafikkforseelser har økt de senere årene. Samtidig blir norske bilførere blir stadig mer lovlydige.

I perioden 2004-2006 ble i gjennomsnitt 49,0 prosent av trafikkarbeidet utført over fartsgrensen. For perioden 2012-2013 var dette redusert til 44,5 prosent.

De siste årene har omfanget av en rekke trafikkforseelser gått ned. Dette gjelder fartsovertredelser, promillekjøring, manglende bruk av bilbelter, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika, brudd på kjøre- og hviletid og bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Dette viser en ny rapport fra TØI. Studien har beregnet oppdagelsesrisiko ved trafikkforseelser. For de fleste forseelsene som er undersøkt, har oppdagelsesrisikoen økt. Unntaket er risikoen for å bli oppdaget ved overskridelser av fartsgrensene og ved brudd på kjøre- og hviletid. Der er oppdagelsesrisikoen blitt redusert de senere årene. 

Oppdagelsesrisikoen overvurderes
Trafikantene synes også å overvurdere oppdagelsesrisikoen for en rekke trafikkforseelser. De tror for eksempel det er mer sannsynlig at en fartsoverskridelse vil bli oppdaget av politiet enn det faktisk er. De overvurderer også voldsomt antall kameraer med automatisk trafikkontroll i vegnettet.

De mest effektive tiltakene for å redusere omfanget av trafikkforseelser er knyttet til kjøretøyene. Eksempler på slike tiltak er intelligent fartstilpasning (ISA), alkolås og bilbeltepåminner.

Færre kjører over fartsgrensen
I perioden 2004-2006 ble i gjennomsnitt 49,0 prosent av trafikkarbeidet utført over fartsgrensen. For perioden 2012-2013 var dette redusert til 44,5 prosent. Bilistene er altså blitt noe mer lovlydige.

Risikoen for å bli tatt dersom du kjører over fartsgrensen har økt for fartsgrenser inntil 60 km/t, mens den er redusert ved fartsgrenser 70 km/t eller høyere. Selv om oppdagelsesrisikoen er redusert totalt sett, viser altså fartsdata en synkende andel fartsovertredelser. Et unntak fra denne tendensen er veger med fartsgrense 90 eller 100 km/t. Der er andelen overtredelser økt.

Promille
For promillekjøring foreligger det bare opplysninger for perioden 2005-2006 og perioden 2008-2009, altså kun med få års mellomrom. Opplysningene tyder likevel på redusert promillekjøring, fra en beregnet andel på 0,37 prosent av trafikkarbeidet (med promille over 0,2) i første perioden til 0,27 prosent av trafikkarbeidet i den siste.

Reaksjoner mot promillekjøring omfatter bot, betinget fengsel eller ubetinget fengsel og ulike kombinasjoner av disse reaksjonene. Ubetinget fengsel benyttes som hovedregel kun når promillen er 1,5 eller høyere. Oppdagelsesrisikoen er økt fra 45,4 per million kilometer kjørt med promille på 0,2 eller mer (2005-06) til 59,4 per million kilometer kjørt med promille (2008-09).

Bilbelte
Bilføreres bruk av bilbelte har økt fra et gjennomsnitt på 89,8 prosent i perioden 2004-2006 til et gjennomsnitt på 95,9 prosent i perioden 2012-2013. Tallene omfatter kun lette biler, men bruken av bilbelter har økt også i tunge kjøretøy.

Gebyr er reaksjonen mot manglende bruk av bilbelte. Oppdagelsesrisikoen er økt fra 13,0 per million kilometer kjørt uten belte (2004-06) til 18,7 per million kilometer kjørt uten belte (2012-13).

Medikamenter og narkotika
Når det gjelder medikamenter og narkotika, er beregninger av bruken på ulike tidspunkt ikke helt sammenlignbare. De mest sammenlignbare beregninger for årene 2005-06 og 2008-09 tyder på at kjøring under påvirkning av åtte ulike medikamenter eller narkotiske stoffer er redusert fra ca. 3,5 prosent  av trafikkarbeidet (2005-06) til ca. 2,0 prosent av trafikkarbeidet (2008-09).

Kjøre-/hviletid
Brudd på bestemmelsene om daglig kjøretid og døgnhvil er redusert fra 12,0 prosent av trafikkarbeidet utført av tunge kjøretøy (totalvekt 3,5 tonn eller mer) i gjennomsnitt for 2006-08 til 8,6 prosent i gjennomsnitt for 2012-13.

Reaksjonen mot brudd på kjøre- og hviletid er politianmeldelse. Oppdagelsesrisikoen ved brudd på bestemmelser om daglig kjøretid og/eller døgnhvil er redusert fra 1,5 per million ulovlig kjørte kilometer i 2006-08 til 1,1 per million ulovlig kjørte kilometer i 2012-13.

Mobiltelefon
Opplysninger om bruk av håndholdt mobiltelfon under kjøring tyder på at andelen av trafikkarbeidet der håndholdt mobiltelefon benyttes er redusert fra 2,5 prosent  i 2008 til 0,9 prosent i 2013.

Reaksjonen mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring er forenklet forelegg. Oppdagelsesrisikoen er økt fra 13,5 per million kilometer kjørt med håndholdt mobil (2008) til 48,7 per million kilometer kjørt med håndholdt mobil (2013). Økningen er statistisk signifikant. Den skyldes både at antall reaksjoner har økt og at beregnet antall kilometer kjørt er redusert.

Trafikantenes overvurderer faren for å bli tatt
Et utvalg på 1.000 innehavere av førerkort for bil ble spurt om sine erfaringer med kontroll i trafikken og oppfatninger om oppdagelsesrisiko. 77 prosent av de spurte var ikke blitt stoppet i politikontroll siste år. Denne andelen er praktisk talt den samme som ved en tilsvarende undersøkelse for fire år siden.

Bilførerne tror sannsynligheten for å bli tatt dersom de overskrider fartsgrensen er nesten tre ganger høy enn det som er tilfellet. De tror også at det er svært mange flere fotobokser (ATK-punkter) langs veiene enn det som er tilfellet.

Rapport:
Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. En oppdatering. TØI rapport 1361/2014.  Forfattere: Rune Elvik og Astrid Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger