Du er her

Økt førerkortalder for lett motorsykkel vil gi færre ulykker

Ved å øke aldersgrensen fra 16 til 18 år for å ta førerkort for lett motorsykkel kan man redusere andelen 16- og 17-åringer som innblandes i alvorlige ulykker med 34 prosent.

Det viser en ny rapport som er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vurderer muligheten for å øke aldersgrensen for lett motorsykkel fra 16 til 18 år på grunn av den høye ulykkesrisikoen blant 16- og 17-årige førere av kjøretøytypen. Dersom aldersgrensen økes, vil bare rundt halvparten av dem som ellers ville valgt lett motorsykkel, vurdere å velge moped i stedet.

Å heve aldersgrensen med to år vil gi en nedgang på 34 % i andelen 16- og 17-årige førere av moped og lett motorsykkel som innblandes i ulykker med drepte eller hardt skadde trafikanter.

Forventet antall personskadeulykker per år blant 16- og 17-årige førere av motoriserte tohjulinger i 2015 med dagens aldersgrenser beregnes til 173 mopedulykker og 69 ulykker med lett motorsykkel, dvs. i alt 242 personskadeulykker. Med endring av aldersgrensene forventes en økning på 15 mopedulykker. Med bortfall av de 69 MC-ulykkene, blir nettoeffekten en nedgang på 54 personskade-ulykker per år. Denne beregningen tar ikke hensyn til risiko ved eventuell alternativ transport for den halvparten av MC-førerne som ikke ville gå over til moped. Vi antar imidlertid at denne er lav sammenlignet med risikoen for lett motorsykkel, slik at vi kan se bort fra den i beregningene.

Resultatene er basert på en spørreundersøkelse blant ca. 3500 16- og 17-årige førere av moped eller lett motorsykkel, samt analyser av ulykkesstatistikk.

Økt førekortalder for lett motorsykkel? Mulig virkning på trafikksikkerhet. TØI rapport 1419/2015 Forfattere: Fridulv Sagberg og Astrid H. Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger