Du er her

Nye fotobokser halverer antall drepte og hardt skadde

På veger hvor det er installert fotobokser i årene 2004 til 2010 er antall drepte og hardt skadde omtrent halvert. Antall personskadeulykker er redusert med nesten en tredjedel på den første kilometer etter fotoboksen.

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet evaluert data fra 223 fotobokser installert i perioden 2000-2010. Fotoboksene måler farten på kun ett sted. 

Virkningen av fotobokser installert i 2004 eller senere er større enn for de eldre. Dette skyldes trolig at kriteriene for å installere fotobokser i større grad er overholdt.

Funnene som helhet viser at på strekninger fra 100 m før til 1 km etter fotoboksene er antall personskadeulykker redusert med 22 prosent (statistisk signifikant) og antall drepte og hardt skadde med 24 prosent (ikke signifikant). På strekninger fra 100 m før til 3 km etter fotoboksene og på strekninger fra 100 m før til 100 m etter fotoboksene er det ikke funnet signifikante ulykkesreduksjoner.

Når man kun ser på fotobokser som er installert i 2004 eller senere, er virkningene større. På strekninger fra 100 m før til 1 km etter fotoboksene har disse vist seg å redusere antall personskadeulykker med 32 prosent og antall drepte og hardt skadde med 49 prosent. På strekninger fra 100 m før til 3 km etter fotoboksene har de vist seg å redusere antall personskadeulykker med 9 prosent og antall drepte og hardt skadde med 39 prosent (resultatene er statistisk signifikante).

At virkningen avtar med økende avstand fra fotoboksen kan forklares med at virkningen på fart også avtar med økende avstand fra fotoboksen.

Evalueringen omfatter for alle fotoboksene en før- og en etterperiode på tre år.

TØI-rapport 1384/2014. Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av punkt-ATK. Forfatter: Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger