Du er her

Nye førerstøttesystemer reduserer antall drepte

Nye systemer for førerstøtte i kjøretøy kan redusere antall drepte og hardt skadde med mellom 9-16 prosent de neste 20 årene. 

Nye kjøretøy er ofte utstyrt med en rekke ulike typer førerstøttesystemer, som for eksempel automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, automatisk fartstilpasning (ISA) og alkolås/ruslås.

Forskere på TØI har utviklet scenarioer som beskriver hvordan utbredelsen av disse systemene vil utvikle seg fram til 2035. Scenarioene er utviklet ved hjelp av en Delphistudie blant 41 eksperter på bilsikkerhet fra nordiske land. Prosjektet er en del av Statens vegvesens FoU-program BEST.

Analyser viser at antall drepte og hardt skadde i Norge kan reduseres med inntil 9 prosent i løpet av de neste 20 årene i det «sannsynlige» scenarioet, og med inntil 16 prosent i det mest optimistiske scenarioet. Lengre fram i tid er det mest å vinne (i form av ytterligere reduksjoner av antall drepte og hardt skadde) på å øke utbredelsen av de mest restriktive systemene som har størst effekt og lavest forventet utbredelse.

I nærmere framtid er det også mye å vinne på å akselerere utbredelsen av varslende ISA, automatisk avstandsregulering med automatisk nødbrems og feltskiftevarsler/kjørefeltholder.

Virkningene på antall drepte og hardt skadde gjelder risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en bil med systemet, sammenlignet med en bil uten systemet. Virkningen er basert på studier av ulykker og når slike studier ikke er tilgjengelige, på studier som har estimert mulige virkninger ut fra analyser av ulykkesstatistikk, dybdestudier, konfliktstudier og føreratferdsstudier.

Førerstøttesystemer - Status og potensial for framtiden. TØI rapport 1450/2015. Forfattere: Alena Høye, Ingeborg S. Hesjevoll, Truls Vaa

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger