Du er her

Mulig å redusere antall trafikkdrepte betydelig

Forskere har beregnet effekter av ulike trafikksikkerhetstiltak.

Norge har god trafikksikkerhet sammenlignet med andre land med tilsvarende biltetthet og trafikkmengde. Antall drepte i 2017, 106, er det laveste tallet siden 1947. Antall hardt skadde var i 2017 665. Spesielt etter 2000 har det vært en sterk nedgang i antall drepte og hardt skade i trafikken. Og tendensen har blitt mer sterkere og mer konsistent enn tidligere. 

For å sikre en kontinuerlig nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken, er det viktig at man gjennomgår systematisk hva ulike trafikksikkerhetstiltak kan bidra med til en slik utvikling.

Denne rapporten inneholder beregninger av det maksimale potensialet 33 trafikk-sikkerhetstiltak har for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2024 og 2030. Mulighetene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved maksimal bruk av 33 trafikksikkerhetstiltak er undersøkt.

Det er mulig å redusere antall drepte i 2024 og 2030 til 40-60 og antall hardt skadde i 2024 og 2030 til 300-390. Et mål om høyst 500 drepte og hardt skadde i 2024 kan nås ved maksimal innsats for alle tiltak. Målet om høyst 350 drepte og hardt skadde i 2030 synes vanskeligere å nå. Fallskader blant fotgjengere kan reduseres med 20-30% ved bedre vinterdrift.

Rapporten er utarbeidet som ledd i Statens vegvesens forskningsprogram BEST (Bedre sikkerhet i trafikken). Den er en oppdatering og utdypning av en tidligere analyse av trafikk-sikkerhetstiltak som ble gjort i 2015.

Hele rapporten: Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030. TØI-rapport 1645/2018. Forfattere: Rune Elvik og Alena Høye

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger