Du er her

Mange gangfelt i Oslo bør oppgraderes eller fjernes

Kvalitetssikring av 85 gangfelt på riksveger i 50-soner i Oslo viser at det bare er 10 gangfelt som kan bevares uten endringer. 23 gangfelt bør fjernes, 16 gangfelt bør bare bevares hvis de blir oppgradert vesentlig, og ett gangfelt bør flyttes. I de resterende gangfelt bør det foretas små endringer.

Formålet med gangfelt er å forbedre fotgjengernes forhold med hensyn til framkommelighet, sikkerhet og trygghet. Inntil 2007 var det imidlertid ingen kriterier for hvor gangfelt kunne oppmerkes. Dette har ført til at mange gangfelt er anlagt på en slik måte at de ikke øker sikkerheten for de gående.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Statens vegvesen foretatt en kvalitetssikring av 85 eksisterende gangfelt i 50-soner på riksveger i Stor-Oslo med henblikk på å anbefale løsninger som kan forbedre sikkerheten.

Det er gjort trafikktellinger, fotgjengertellinger, fartsmålinger, registrert konfliktsituasjoner, sjekket antall ulykker og gjort vurdering av vegutforming ved fortgjengerovergangene.

Kriteriene for oppmerkning av gangfeltene i 50-sone er ikke oppfylt for 26 gangfelt (31 %). Fartsnivået er for høyt i seks gangfelt og i de resterende 20 gangfeltene er det for få fotgjengere og syklister i makstimen til å oppfylle kriteriene.

Risikovurderingen for myke trafikanter viser at det er høy risiko i 12 gangfelt (14 %), middels risiko i 50 gangfelt (59 %) og lav risiko i 23 gangfelt (27 %).

I gangfelt med høy og middels risiko er det normalt mange ulykker, høy fart, mye trafikk, få fotgjengere, dårlig oversikt, lang kryssingsavstand, mer enn to kjørefelt i samme retting og mangelfull oppmerking, skilting og vegbelysning.

På bakgrunn av den foretatte gjennomgangen anbefales det at 8 gangfelt fjernes (9 %), 15 gangfelt fjernes, men kryssingssted bevares (18 %), ett gangfelt flyttes (1 %), 16 gangfelt oppgraderes (19 %), 35 gangfelt bevares med få endringer (41 %) og 10 gangfelt anbefales bevart uten at det trengs å gjøres endringer (12 %).

Les også artikkel om undersøkelsen i tidsskriftet Samferdsel: De farlige gangfeltene

Rapport:
Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo. TØI-rapport 1058/2010. Forfattere: Michael W. J. Sørensen, Marjan Mosslemi, Juned Akhtar

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger