Du er her

Folk kjører saktere nå enn for fem år siden

Fartsnivået på norske veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t i løpet av de siste fem årene. Dette skyldes flere biler på veiene og færre grove fartsovertredelser, men også at en større andel av sjåførene er eldre.

Det viser en ny TØI-rapport som er basert på tre analyser: 1) Data fra Statens vegvesens tellepunkter; 2) Fartsmålinger koblet til etterfølgende intervju med førere og data fra Motorvognregisteret om bil og eier; og 3) Beregning av eldre føreres andel av totalt antall reiser, basert på reisevaneundersøkelsene i 2009 og 2013/14. Hovedformålet med analysen har vært å beregne hvor stor endringen i fart har vært, samt å undersøke mulige forklaringer på endringen.

Analysene av intervjudata viste at sjåfører over 65 år kjører mellom 1,5 og 4,4 prosent saktere enn dem som er under 65 år, mens analysen av data fra Motorvognregisteret viste at biler med eiere over 65 år kjører mellom 1,3 og 2,2 prosent saktere enn biler med yngre eiere. Vel 2/3 av bilene kjøres av eieren selv. Som ventet var anslagene noe lavere for eiere enn for sjåfører. Farten er høyest for biler med eier i aldersgruppen 35-44 år og avtar deretter jevnt med økende alder.

Det er ikke funnet signifikant sammenheng mellom kjønn og fart i dataene. Når det gjelder andre faktorer som påvirker kjørefarten, er det positiv sammenheng mellom fart og motoreffekt. Sammenhengen med årsmodell og fart er også signifikant. Det vil si at nyere biler kjører fortere. Når det gjelder bilmerke, var det ingen merker som skilte seg signifikant fra de øvrige i retning av høyere fart. Sammenhengen mellom fart og årsmodell vil være viktig å ta hensyn til i analyser av ulykkesrisiko og bilalder, da en eventuell høyere ulykkesrisiko for eldre biler vil modereres noe fordi de kjører saktere.

Rapport: Fart og alder: Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t. TØI rapport 1462/2016. Forfattere: Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger