Du er her

Færre sier de kjører over fartsgrensen

Bilførernes holdninger til fartsovertredelser har bedret seg betydelig i løpet av perioden 2008 til 2012. Statens vegvesen gjennomførte i dette tidsrommet fartskampanjen «Hvilken side av fartsgrensen er du på?» Gjennomsnittsfarten på veier med fartsgrense 80 km/t har også gått litt ned.

Skilter langs vegen har vært en viktig del av kampanjen.

Kampanjen er evaluert av Transportøkonomisk institutt. Det har ikke vært mulig å fastslå om de positive endringene skyldes kampanjen eller andre forhold.

Det er vesentlig færre som sier at de ofte kjører over fartsgrensen nå enn det var i 2008. Mens det i 2008 var 38 prosent i  aldersgruppen 25-40 år som svarte at de ofte overskrider fartsgrensen med 5-10 km/t  i 80-sonen, var det kun 26 prosent som svarte det samme i 2012.  Andelen som sier de ofte overskrider fartsgrensen med 15 km/t eller mer, ble redusert fra 17 til 10 prosent i samme tidsrom.

Spørreundersøkelsene viser imidlertid ikke noen vesentlig økning i trafikantenes faktakunnskaper om fart, bremselengder og risiko som har vært forsøkt formidlet i kampanjen. Det kan likevel ha skjedd endringer i mer generell forståelse av betydningen av moderate fartsovertredelser for økt ulykkesrisiko.

Gjennomsnittsfarten på veier med fartsgrense 80 km/t har gått ned med ca. 1 km/t siden 2008. Det er viktig å være klar over at en så vidt liten reduksjon i fart likevel vil medføre en betydelig nedgang i antallet drepte og skadde i trafikkulykker, heter det i rapporten.

Kampanjen «Hvilken side av fartsgrensen er du på?” ble gjennomført av Statens vegvesen og Politiet. Fokus i kampanjen var betydningen av moderate fartsovertredelser for ulykkesrisiko. Målet var å få bilister i Norge til å overholde fartsgrensene, tilpasse farten etter forholdene og unngå moderate fartsovertredelser, først og fremst på veier med fartsgrense 80 km/t. Et viktig virkemiddel i kampanjen var skilter langs veien.

Siden kampanjen til Statens vegvesen ble gjennomført over hele landet, har det ikke vært mulig å etabler noen kontrollgruppe i evalueringen. Det er derfor vanskelig å trekke sikre konklusjoner om hvorvidt endringen i fartsnivået er et resultat av kampanjen eller om det er andre faktorer som også kan ha virket inn

Rapport:
Evaluering av kampanjen ”Hvilken side av fartsgrensen er du på?” TØI rapport 1278/2013. Forfattere: Ross Owen Phillips og Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger