Du er her

Færre dødsulykker med motorsykkel

Fra 2010-2014 var det 40 prosent færre dødsulykker med motorsykkel per år enn det var i perioden 2005-2009.

Forskere på TØI har analysert informasjon om 249 ulykker og har basert seg på rapportene til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) av dødsulykker med MC i 2005-2014, samt informasjon fra politiets straffesaksregister.

Nedgangen i antallet dødsulykker kan delvis forklares med endringer i gjennomsnittsalderen, hjelmbruken og ruspåvirket kjøring blant de innblandede MC-førerne: Gjennomsnittsalderen har økt med seks år, andelen av de drepte motorsyklistene som hadde kjørt uten hjelm, har gått ned fra 9 til 1 prosent og andelen som hadde kjørt med promille, er halvert fra 14 til 7 prosent.

Øvrige kjennetegn ved ulykkene er forholdsvis uendret over tid:

  • Over halvparten av ulykkene (54%) var kollisjoner med andre kjøretøy.
  • Omtrent halvparten av ulykkene hadde som foranledning at motorsykkelen forlot eget kjørefelt og/eller veltet, ofte med det resultat at motorsyklisten traff et møtende kjøretøy.
  • I nesten halvparten av kollisjonene (44%) har motorsykkelen vært utløsende enhet, i 42 prosent var motpart utløsende enhet, mens i de resterende 14 prosentene var ansvaret delt mellom MC og motpart.
  • Faktorer ved vegen har medvirket til at ulykkene skjedde i omtrent hver fjerde ulykke.
  • Nesten halvparten av de drepte førerne har vært anmeldt for minst ett straffbart forhold de siste ti årene.

Hovedformålet med analysen har vært å lage en oversikt over generelle karakteristika ved dødsulykkene med MC samt å skissere mulige tiltak som kan redusere risikoen for alvorlige ulykker med MC. Forskerne foreslår blant annet:

  • Tiltak for å øke MC-enes synlighet forfra: Alternative eller supplerende frontlykter
  • Tiltak mot kjøring uten førerkort: Elektronisk nøkkel
  • Tiltak mot kjøring med stjålne MC: Kampanje for bedre sikring av parkerte motorsykler
  • Avanserte bremsesystemer: ABS-bremser, slipper-clutch

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hele rapporten: TØI-rapport: 1510/2016. Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014. Forfattere: Alena Høye, Truls Vaa og Ingeborg S. Hesjevoll

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger