Du er her

Færre dødsulykker med moped

Antall dødsulykker med moped har i perioden 2007-2016 gått ned fra fem til én per år.

Trimming anses av mange mopedførere som et sikkerhetstiltak. Resultatene fra denne og andre empiriske studier støtter ikke denne hypotesen, men tyder på at trimming medfører økt risiko, især for alvorlige ulykker (Illustrasjonsbilde).

I perioden 2007-2016 har det vært 27 dødsulykker med moped i Norge. Antall skadde har i den samme perioden gått ned med 56% fra 544 til 240 per år. Antall registrerte mopeder har i den samme perioden økt med 15%. Resultater av dybdestudier av dødsulykkene er nå oppsummert i en rapport fra TØI.

Nedgangen i ulykker kan delvis forklares med at færre førere i dødsulykkene viser risikoatferd som kjøring uten gyldig førerkort, ruspåvirket kjøring, manglende/feil hjelmbruk og kjøring med trimmet moped, samt at andelen mannlige førere har gått ned.

De fleste dødsulykkene med moped er ene- og møteulykker. Kryssulykker er i gjennomsnitt mindre alvorlige og mest vanlig blant personskadeulykkene. I de fleste dødsulykkene med moped har mopedføreren bidratt til at ulykken skjedde.

De aller fleste mopedførere som er innblandet i ulykker, er under 20 år, men i dødsulykkene er det en større andel førere over 40 år enn i personskadeulykkene.

I ca. fire av fem dødsulykker har minst én av de følgende førerrelaterte risikofaktorene vært til stede (i synkende rekkefølge etter forekomst): Manglende eller feil hjelmbruk (feil hjelmbruk betyr at hjelmen falt av i ulykken); rus (mest alkohol); manglende gyldig førerkort.

I tillegg har en stor andel av førerne vært ung og/eller uerfaren. Ca. hver fjerde moped i dødsulykkene hadde tekniske feil som bidro til ulykken og 59% av mopedene i dødsulykkene har vært trimmet.

Trimming anses av mange mopedførere som et sikkerhetstiltak. Resultatene fra denne og andre empiriske studier støtter ikke denne hypotesen, men tyder på at trimming medfører økt risiko, især for alvorlige ulykker.

Rapport:
Temaanalyse av mopedulykker 2007‑2016. TØI rapport 1591/2017. Forfatter: Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger