Du er her

En ny bil er 40 prosent sikrere enn en 10 år gammel bil

Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil sammenliknet med en bil som er 10 år gammel.

Større og tyngre biler er sikrere enn små lette biler.

Dette kommer fram i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt der man har oppsummert norsk og internasjonal forskning på området. Bilenes passive sikkerhet har i gjennomsnitt økt med 4,2 prosent pr år.

Det er også en tendens til at folk kjøper stadig større og tyngre biler og disse er sikrere enn små lette biler. I gjennomsnitt vil en økning i vekten på 100 kilo for en lett bil bety at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i kollisjon med et annet lett kjøretøy reduseres med 7,5 prosent. Men en slik vektøkning betyr samtidig at risikoen for at motparten skal bli drept eller hardt skadd øker med 6,6 prosent.

Når folk kjøper større og tyngre biler for å beskytte seg selv og familien fører altså det til høyere risiko for andre som kjører mindre biler.

Dersom alle kjøper biler som er sikrest for dem selv, kan den totale skaderisikoen øke fordi de «sikreste» bilene som regel også har størst skadepotensial for andre trafikanter. Den totale skaderisikoen er lavest hvis alle kjøper biler som minimerer sin egen og motpartens skaderisiko. Slike biler er ofte mindre sikre i kollisjoner med «sikrere» biler, men minst like sikre i kollisjoner med lignende biler.

Av rapporten framgår det også at elbiler i gjennomsnitt kommer dårligere ut i Euro NCAP testprogrammet enn andre biler og det er færre elbiler som har en totalvurdering på fem Euro NCAP stjerner enn blant bensin- og dieselbilene.

Elbilene er også i gjennomsnitt ca. 10-25 prosent tyngre enn bensin-/dieselbiler i de samme kategoriene. Dette tilsier at elbiler gir bedre beskyttelse for personer i bilen, men utgjør større risiko for motparten i kollisjoner enn bensin-/dieselbiler.

Elbiler er oftere enn andre biler innblandet i kollisjoner med myke trafikanter, især på veger med lav fartsgrense og i kryss. Dette kan skyldes at elbilene lager mindre lyd ved lav fart enn andre biler, men elbiler kjører også mer i områder med myke trafikanter, lave fartsgrenser og kryss enn andre biler.

Denne studien er en del av en kontinuerlig revisjon av Trafikksikkerhetshåndboken som oppsummerer norsk og internasjonal forskning om effekter av ulike trafikksikkerhetstiltak. Boken er tilgjengelig på internett via denne adressen:   http://tsh.toi.no/

Rapport:
Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet. TØI rapport 1580/2017. Forfatter: Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger