Du er her

Antall trafikkdrepte kan halveres med kjente tiltak

Antall drepte i trafikken kan halveres dersom man er villig til å ta i bruk kjente trafikksikkerhetstiltak. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Hovedspørsmålet i rapporten er hvor mye man i beste fall kan redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.  

Det er mulig å redusere antall drepte i trafikken til under det halve av dagens tall med kjente trafikksikkerhetstiltak. Satser man på nye tiltak som bygger på moden teknologi, kan antallet drepte reduseres med om lag 60 prosent. Antall hardt skadde kan reduseres med om lag 40 prosent med kjente tiltak og om lag 45 prosent med en kombinasjon av kjente og nye tiltak.

Hovedspørsmålet i rapporten er hvor mye man i beste fall kan redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.  Man tenker seg da at alle trafikksikkerhetstiltak brukes i det maksimalt tenkelige omfang.

Tiltakene omfatter utbygging og utbedring av veger, kjøretøytekniske tiltak og kontrolltiltak. Alle disse tiltakene er i bruk i dag og vil fortsatt være det mange år framover.

Ved å satse maksimalt på tiltakene viser beregningen at man kan redusere antall drepte med rundt regnet 55 prosent og antall hardt skadde med omlag 40 prosent. Selv om både antall drepte og antall hardt skadde har gått sterkt ned de siste årene, er en betydelig ytterligere reduksjon mulig.

Nye tiltak som er vurdert er å utstyre alle kjøretøy med tvingende intelligent fartstilpasning, alkolås og bilbeltelås knyttet til tenningslås. Dette er tiltak som er teknisk godt nok utviklet til at de kan tas i bruk i stort omfang.

Dersom man tar i bruk disse tiltakene i tillegg til eksisterende tiltak, kan antall drepte reduseres med omkring 60 prosent og antall hardt skadde med om lag 45 prosent.

I tillegg til å beregne den maksimalt oppnåelige nedgangen i antall drepte og hardt skadde, er det gjort et anslag på hva som kan ventes oppnådd i perioden fram til 2024 ved å videreføre dagens bruk av tiltakene.

Beregningene tyder på at man i 2024 vil komme ned mot 110 drepte og ned mot 500 hardt skadde. Dette er mer enn målet på høyst 500 drepte og hardt skadde som er satt for 2024.

Beregningene tyder på at en forsterket innsats er nødvendig for å nå dette målet.

Det er et mål at all trafikkvekst i de største byene skal skje ved gange, sykling eller kollektivtrafikk. Det er beregnet hva økt gang- og sykkeltrafikk kan bety for antall skader. Beregningene tyder på at en fordobling eller tredobling av gang- og sykkeltrafikken, med eller uten tilsvarende nedgang i biltrafikken, vil gi en økning av antall skader med omkring 10 %. Denne økningen er ikke større enn at det burde være mulig å unngå den ved egnede veg- og trafikktekniske tiltak.

Rapport:
Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? Foreløpige beregninger. TØI rapport 1417/2015 Forfattere: Rune Elvik, Alena Høye

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger