Du er her

70 prosent færre barn påkjørt ved skolen

Langt færre barn skader seg på vei til og fra skolen sammenlignet med tall fra ti år siden.

Det er gjort deskriptive analyser av personskadeulykker og dødsulykker med barn i 1.-10. klasse som har vært på veg til eller fra skolen i Norge i 2007-2016.

Det årlige antall skadde/drepte barn på veg til/fra skolen har gått ned med 70 prosent fra 331 i 2007 til 94 i 2016. Nedgangen er større enn blant alle skadde/drepte i personskadeulykker i denne perioden.

Andelen drepte og hardt skadde er lavere i personskadeulykker med barn på veg til/fra skolen enn i øvrige personskadeulykker, dvs. at ulykkene på veg til/fra skolen i gjennomsnitt er mindre alvorlige enn andre ulykker.

Blant de drepte barn på veg til/fra skolen er det langt flere gutter, flere syklister og flere tunge kjøretøy blant motpartene i kollisjoner enn blant alle barn som ble skadd på veg til/fra skolen. Blant de drepte barn på veg til/fra skolen som har vært aktiv trafikant (ikke passasjer), er det omtrent halvparten som enten hadde en eneulykke med ingen andre innblandede, eller en kollisjon.

Analysene av personskadeulykkene omfatter 2080 barn. Analysene av dødsulykkene er basert på dybdeanalyser som er gjort av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper og omfatter 16 ulykker.

Hele rapporten: Ulykker på skoleveg. Forfatter: Alena Høye. Rapportnr: 1643/2018.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger