Du er her

  • > Spørreundersøkelser nyttig verktøy for å kartlegge logistikkostnader

Spørreundersøkelser nyttig verktøy for å kartlegge logistikkostnader

En gjennomgang av nasjonale og internasjonale forsøk på å kvantifisere bedrifters logistikkostnader, viser at spørreundersøkelser er et suverent verktøy. På bakgrunn av innsamlete data er det mulig å dekomponere kostnaden på næringer, bedriftsstørrelse og regioner. Men det er store utfordringer knyttet til å få et tilstrekkelig stort utvalg til å kunne gjøre denne dekomponeringen.

Dette er en av hovedkonklusjonene i TØI-rapporten som har gått gjennom ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkostnadene.

Den lave svarprosenten i spørreundersøkelser kan være en indikasjon på at virksomhetene har liten kjennskap til logistikkostnadenes omfang. Til analyser av hvordan logistikkostnadene endres over tid i et makroperspektiv, er undersøkelser basert på nasjonalregnskapsdata å anbefale. Hovedproblemet med denne type analyser er begrensninger mht datatilfang og at det derfor må gjøres til dels grove anslag på størrelsen på flere av kostnadskomponentene.
 

Rapport:
En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkostnadene. TØI-rapport 969/2008, Forfattere: Wiljar Hansen og Inger Beate Hovi
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger