Du er her

Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav

Speditørene tilbyr i stor grad miljøvennlige transportløsninger, men transportkjøperne velger ofte andre og billigere løsninger. Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Tilbudet om miljøvennlige transportløsninger er større enn etterspørselen. Kun 16 prosent av transportkjøperne stiller miljøkrav til transportørene sine. Når slike krav stilles er det som oftest at transportene skal foregå med jernbane eller skip, og dette er også de miljøvennlige løsningene som hyppigst tilbys fra speditørene.

Tilbud om sjø- og banetransport for transporter over lange avstander tilbys for i underkant av 80 prosent av speditørenes omsetning, men transportkjøperne stiller krav om slike miljøvennlige transportløsninger for kun 39 prosent av omsetningen.
 
Transportkjøperne har størst fokus på at speditørene skal være ISO 14 001 sertifisert. Dette kravet stilles for nær halvparten av transportene målt i omsetning mens dette tilbuet gis for bare 28 prosent av omsetningen.

Miljøkalkulator og utslippsanalyser har vært framholdt som en hjelp til å velge miljøvennlige transportløsninger. Dette tilbys for 58 prosent av omsetningen mens slike krav fra transportkjøperne kun kan knyttes til 9 prosent av omsetningen.

For sjøtransport er det vanlig å stille krav om bunkerskvalitet, alder på skipene og doble skrog for de transportkjøperne som er opptatt av å stille miljøkrav.

Det er de største transportkjøperne som leder an i miljøarbeidet, og de har særlig fokus på de lengste transportene. Samlet sett framgår det av undersøkelsen at omkring 5 prosent av transportoppdragene i 2007 hadde krav om å benytte grønne transportløsninger.

Viktigste aktivitet for speditørene er langtransport som stod for vel 60 prosent av omsetningen i 2007. Fram mot 2015 forventer speditørene økt betydning for tjenester knyttet til distribusjon og lagring av gods.

I 2007 var det reklamasjoner på gjennom¬snittlig 1,1 prosent av sendingene. Skade på godset den viktigste årsaken til reklamasjoner (nesten 60 prosent), men også forsinkelser (ca 13 prosent) og manko (ca 23 prosent) er vesentlige årsaker.
Studien er gjennomført på oppdrag fra Logistikk- og transportindustriens Landsforening med støtte fra SMARTRANS-programmet i Norges forskningsråd.

Rapport:
 Logistikk- og transportnæringen. Utvikling og tjenestetilbud. TØI-rapport 1019/2009. Av Olav Eidhammer og Jardar Andersen.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger