Du er her

Stor betalingsvilje for miljøvennlig levering

Forbrukere ønsker miljøvennlig hjemlevering og er villige til å betale for det, men ikke hvis leveringen tar for lang tid.

Derfor kan en miljøvennlig standardløsning som ivaretar pris, tid og fleksibilitet i det aktuelle markedet være en god løsning for distribusjon fra netthandel.

Transport er en av de store miljøbelastningene ved netthandel. I en ny TØI-rapport om forbrukeres betalingsvilje for miljøvennlig sisteledddistribusjon har forskere kartlagt mulighetene for å redusere miljøbelastningen av transporter knyttet til netthandel og forbrukeres betalingsvilje for dette.

Mulighetene for miljøvennlig sisteleddsdistribusjon er til stede og flere tiltak kan iverksettes, blant annet:

  • Leveringstidspunkt som muliggjør høy grad av konsolidering, effektive ruter og færre kjørte kilometer per pakke
  • Hentepunktløsninger som tilrettelegger for miljøvennlige personreiser, mer effektive leveranser og returer, samt færre bomturer
  • Bruk av energieffektive kjøretøy
  • Bruk av miljøvennlig emballasje

Det er likevel forbrukerne som i stor grad vil være avgjørende for om man klarer å redusere miljøbelastningen fra netthandel og hjemlevering.

Noen forbrukere ønsker miljøvennlig distribusjon og er også villig til å betale for slike tjenester. Dette prioriteres av forbrukeren på lik linje eller høyere enn for eksempel valg av tidsluke for levering og leveringssted. Betalingsvilligheten er imidlertid høyere ved levering samme dag eller innen noen timer etter bestilling.

I rapporten analyseres data fra en spørreundersøkelse gjennomført blant norske forbrukere, og der oppgis det at pris og fleksibilitet er de viktigste fraktkriteriene for forbrukere. Over 50 prosent velger helst det billigste leveringsalternativet, mens kun 4 prosent foretrekker miljøvennlige alternativer. Det er særlig unge personer og kvinner som er opptatt av miljø. Når det gjelder betalingsvilje har frakttjenesten «Rask hjemlevering (innen få timer)» høyest gjennomsnittlig betalingsvilje. Gjennomsnittlig betalingsvilje for miljøvennlig transport med nullutslippskjøretøy er mellom 70 og 75 kroner, men det er stor variasjon i hvor mye forbrukere er villig til å betale for de ulike frakttjenestene.

Oppfatningen om at sisteleddsdistribusjon kun kan bli miljøvennlig ved hjelp av teknologisk utvikling og nye, renere kjøretøy, fordi kundene utelukkende er opptatt av leveringsløsninger som gir raskest mulig levering og lavest mulig pris støttes kun delvis av funnene i denne rapporten. Kunder er opptatt av leveringstid, pris og hvor og når varene leveres, men de ønsker også miljøvennlige leveringsløsninger og er villige til å betale for disse. Dersom betalingsvilje tolkes som forbrukernytte, kan dette bety at mange forbrukere vil velge miljøvennlige leveringer dersom det ikke haster å motta varen og det ikke går på bekostning av en akseptabel leveringstid og -pris. En gjennomtenkt og miljøvennlig standardløsning som ivaretar forventningene rundt pris, tid og fleksibilitet i det aktuelle markedet, kan dermed være et godt og attraktivt tiltak for å få konsumenter til å velge mer miljøvennlig.

Rapporten er finansiert av Norges forskningsråd.

Rapport: Betalingsvilje for miljøvennlig distribusjon. TØI-rapport 1919/2022. Forfatter: Elise Caspersen

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger