Du er her

Varebiler bør bli bedre integrert i transportmodellene

Kjøring med varebiler er mangelfullt representert i dagens transportmodeller.

Trafikkarbeidet utført av små godsbiler, hvorav varebiler dominerer, utgjør om lag 20 prosent av trafikkarbeidet (målt i km) med personbiler, men hele fire ganger trafikkarbeidet til lastebiler. Likevel utgjør varebiler bare 3 prosent av transportarbeidet (målt i tonnkm) som utføres med lastebilene. Dette skyldes at varebiler i stor grad benyttes til private reiser, håndverker- og servicetransporter. Bare ca. 20 prosent av trafikkarbeidet til varebiler er godstransport.  

Transportmodellene for person og gods underestimerer det totale trafikkarbeidet på vei med ca. 14 prosent, sammenliknet med SSBs kjørelengdestatistikk. Dette skyldes at persontransportmodellene i hovedsak inkluderer reiseaktiviteten som omfattes av den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU), og store deler av kjøringen med varebiler er ikke dekket av denne undersøkelsen. Den nasjonale godstransportmodellen på sin side inkluderer all godstransport i Norge, men er lite detaljert i byene der distribusjonen med varebiler er mest utbredt. Godstransportmodellen har heller ingen egnet metodikk for modellering av distribusjonsruter.

Som en løsning på den manglende trafikken har Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen og PROSAM etablert en varebilmatrise for Oslo og Akershus for bruk i RTM23+. For at liknende matriser skal kunne utvikles også for andre byområder, vil det bl.a. kreve tilgang til passeringsdata for varebiler i bomstasjoner.

Forskerne har også sett på hvordan distribusjon med varebiler kan integreres i urbane godsmodeller. Også dette vil kreve økt datatilfang. SSB planlegger for tiden å gjennomføre en ny og mer detaljert varebilundersøkelse i 2025.

Rapport: Varebiler i bylogistikk - omfang og metodiske utfordringer. Oslo som case. TØI rapport 1989/2023. Forfattere: Inger Beate Hovi, Christian Steinsland, Bo Dong, Øyvind Lothe Brunstad, Berit Grue

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger